Проф. д-р Захари Иванов Захариев

Роден е на 4 март 1922г. в Орешец. Средното си образование завършва през 1941г. във Видинската гимназия. През 1944-46г. е учител в прогимназията в с. Гара Орешец. През 1950г. завършва Агрономическия факултет на СУ“Св.Климент Охридски“. Същата година е назначен за асистент в катедра „Говедовъдство“ към Зоотехническия факултет на Селскостопанската академия. През 1959г. защитава кандидатската си дисертация, през 1961г. става доцент и зам.декан на ЗТФ, а през 1970г. професор. От 1971г. е ръководител на Катедрата по говедовъдство и декан на Зооинженерния факултет на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора. През 1972-75г. е и директор на Научно-учебното обединение по животновъдство и ветеринарна медицина при ССА“Г.Димитров“-София.
Бил е член на научната комисия при ВАК/1975-1979/ е нейн председател от 1980г. до пенсионирането си. Бил е член и на Президиума на ВАК.
Основните му научни интереси и изследвания са в сферата на създаването и усъвършенстването на породи в говедовъдството. Член е на научния колектив по създаването на българското сименталско говедо и ръководител на екипа по селекцията на българското черношарено говедо. Изследва и разработва проблемите на месната и млечна продуктивност на българските и чуждите породи, отглеждани в страната.
Проф.Захариев има над 200 научни трудове, учебници и публикации./Само до 1981г. – 67 научни труда, 7 учебника и учебни помагала и 11 монографии, книги и брошури/. По значимите от тях са: „Природосъобразно отглеждане на селскостопански животни“/1962/, „Интензивно угояване на млади телета“/1965/ „Виме-млечна промишленост-машинно доене“/1976/, „Животновъдство“-учебник за аграр-икономисти/1977/, „Методика за провеждане на опити, клиничен анализ и качествена оценка на месото при едър рогат добитък“/1979/, „Говедовъдство“-учебник за зоотехници/1985/ и др.
Носител е на множество награди и отличия, сред които и на ордените „9 септември 1944“ и „Народна Република България“ II степен. Удостоен е със званието „Заслужил деятел на науката“.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1059.