Проф. д-р инж. Захари Живков Зарков

Проф. д-р инж. Захари Живков Зарков е роден на 12 май 1965 г. в Белоградчик. През 1983 г. завършва с пълно отличие средното си образование в Белоградчишката гимназия, а през 1990 г. завършва висшето си образование във ВМЕИ-София, специалност „Електронна техника“ отново с отлична диплома. Специализира силови електронни преобразователи в LEG-ENSIEG, Гренобъл, Франция /1997/. Защитава докторската си дисертация на тема „Изследване на хибридни стъпкови двигатели и тяхното управление“ в ТУ /1999/.
Професионалната си дейност започва като електронен инженер – конструктор във фирма „СЕС“- София през 1990 г. През 1992 г. постъпва на работа в ТУ-София като аспирант-асистент в катедра „Електрически машини“, от 1995 г. е асистент, от 1999 г. е гл.асистент,  от 2007 г. е доцент, а от 2020 г. е професор.
Основните области на на научната и преподавателската му дейност са – възобновяеми източници на енергия, силови електронни преобразователи, електрозадвижване, нетрадиционни преобразователи на енергия и др.
Автор е на над 120 научни труда и на следните учебни издания – „Ръководство за лабораторни упражнения по възстановяеми източници на енергия“ /в съав./ /1999/, „Ръководство за лаболаторни упражнения по възобновяеми източници на енергия на френски език“ /в съав./ /1999/, „Ръководство за лабораторни упражнения по електрозадвижване“ /в съав./ /2005/.
Експертната му дейност е в следните области: възобновяеми източници на електроенергия, силови електронни преобразуватели, моделиране на електронни и електромеханични системи и др.

Удостоен е със званието „Изобретател на годината“ за 2016 г. в област „Електроника и електротехника“.

Ползва и преподава на английски и френски език.