Доц.д-р Захари Живков Зарков

Роден е на 12 май 1965г. в Белоградчик. През 1983г. завършва с пълно отличие Белоградчишката гимназия, а през 1990г. ВМЕИ-София, специалност „Електронна техника“. Специализира силови електронни преобразователи в LEG-ENSIEG, Гренобъл, Франция/1997/. Защитава докторската си дисертация на тема „Изследване на хибридни стъпкови двигатели и тяхното управление“ в ТУ/1999/.
Професионалната си дейност започва като електронен инженер- конструктор във фирма „СЕС“-София през 1990г. През 1992г. постъпва на работа в ТУ-София като аспирант-асистент в катедра „Електрически машини“, от 1995г. е асистент, от 1999г. е гл.асистент, а от 2007г.-доцент.
Основните области на на научната и преподавателската му дейност са – възобновяеме източници на енергия, силови електронни преобразователи, електрозадвижване, нетрадиционни преобразователи на енергия.
Автор е на следните учебни издания – „Ръководство за лабораторни упражнения по възстановяеми източници на енергия“/в съав.1999/, „Ръководство за лаболаторни упражннение по възобновяеми източници на енергия на френски език“/в съав.1999/, „Ръководство за лабораторни упражнения по електрозадвижване“/в съав.2005/.
Експертната му дейност е в следните области: възобновяеми източници на електроенергия, силови електронни преобразуватели, моделиране на електронни и електромеханични системи и др.