Проф.д-р инж. Жечо Иванов Костов

Роден е на 24 август 1932г. в……………….. През 1958г. завършва ВМЕИ – София, специалност електрически машини и апарати и започва трудовата си дейност като енергетик на Консервния комбинат – Видин. През 1960г. е назначен за асистент във ВМЕИ в катедра „Теоретична и измервателна електротехника“. От 1966г. е преподавател в катедра „Електроизмервателна техника“ на института. През 1974г. защитава кандидатската си дисертация на тема „Електрически измервателни преобразователи за изследване на движение чрез импулсна модулация“ във ВМЕИ. Избран е за доцент през 1975г. От 1976г. до 1979г. е зам.декан на ФА. Избран е за професор по основи на електроизмервателната техника през 1990г. През периода 1988-95г. е ръководител на катедра ЕИТ. Преподавал е и в ТУ – Габрово.
Основните области на научната и преподавателската му дейност са: измерване на неелектрически величини, магнитни измервания и изпитания на феромагнитни материали, цифрови измервателни уреди, обща електротехника.
Автор е на учебните издания – „Електрически измервания“/1977/, „Цифрови измервателни уреди“/1981/ и редица ръководства за лабораторни занимания и изследвания.
Бил е член на множество научни съвети и институции и член на редколегията на сп.“Е + Е“.