Проф. д-р инж. Жечо Иванов Костов /1932-2020/

Проф. д-р инж. Жечо Иванов Костов е роден на 24 август 1932 г. в гр. Лом. През 1958 г. завършва ВМЕИ – София, специалност „Електрически машини и апарати“ и започва трудовата си дейност като енергетик на Консервния комбинат – Видин. Тук се оженва за Аврора Попиванова, която след 1970 г. е асистент във ВМЕИ – София. През 1960 г. Жечо Костов спечелва конкурс и е назначен за асистент във ВМЕИ „Владимир Илич Ленин“ – София в катедра „Теоретична и измервателна електротехника“. От 1966 г. е преподавател в катедра „Електроизмервателна техника“ на института. През 1974 г. защитава кандидатската си дисертация на тема „Електрически измервателни преобразователи за изследване на движение чрез импулсна модулация“ във ВМЕИ. Избран е за доцент през 1975 г. От 1976 г. до 1979 г. е зам. декан на Факултета по автоматика. Избран е за професор по основи на електроизмервателната техника през 1990 г. През периода 1988-95 г. е ръководител на катедра ЕИТ. Преподавал е и в ТУ – Габрово.
Основните области на научната и преподавателската му дейност са: измерване на неелектрически величини, магнитни измервания и изпитания на феромагнитни материали, цифрови измервателни уреди, обща електротехника.
Автор е на учебните издания – „Електрически измервания“ /1977/, „Цифрови измервателни уреди“ /1981/ и редица ръководства за лабораторни занимания и изследвания.
Бил е член на множество научни съвети и институции и член на редколегията на списание “Е + Е“.

Умира на 11 май 2021 г. в София.