Д-р Жени Валентинова Жикова е родена през 1987 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 2006 г. в паралелка със засилено изучаване на чужди езици, философия и история. През 2010 г. завършва бакалавърската си степен в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“, отново в СУ завършва три магистърски програми със специалности – „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика XVI-XXI в.“ /2013/, „Трансгранична българистика“ и „Медии, култура, комуникация“ /2020/. През 2014 г. е зачислена като редовен докторант в Катедрата по кирилометодиавистика на Факултета по славянски филологии при СУ, а през 2017 г. защитава докторската си дисертация на тема „Учителното евангелие на Константин Преславски – текстолоични и лексикални проблеми“ с научен ръководител проф. дфн Татяна Димова Славова.

Жени Жикова преподава старобългарски език в Софийския университет, а научните ѝ интереси са в областта на историческата лексикология и лексикография и славянската текстология.

Участвала е и участва в научни четения и конференции и има пет публикации в специализирани научни издания.