Проф. инж. Емил Георгиев Маринов,дтн

Роден е на 4 януари 1934г. във Видин, но родословното му дърво води началото си от с.Ново село.През 1957г. завършва хидротехника в Университета по архитектура, строителство и геодезия – София. През 1965г. става асистент, от 1976г. е доцент, а от 1986г. професор в същия университет. През 1982г. получава научна степен доктор на техническите науки. През 1992г. става ръководител на Катедрата по хидравлика и хидрология, а от 1993г. е декан на Хидротехническия факултет.
Бил е зам.министър в МОСВ/1997-2001г./ и Президент на Междунарадната комисия за опазване водите на р.Дунав през същия период.
В дългогодишната си творческа и инженерна дейност е участвал непосредствено в хидравличните изчисления и изследвания на съоръженията, свързани с проектирането и изграждането на следните по-отговорни хидротехнически обекти: техническото водоснабдяване на АЕЦ“Козлодуй“; техническото водоснабдяване на АЕЦ“Белене“; хидравличните изследвания на нестационорните процеси в ПАВЕЦ“Чаира“; изчисленията и изследванията за взаимните хидравлични и енергийни влияния на водноелектрическите централи в Долен Дунав – „Железни врата I“, „Железни врата II“ и ХТК“Никопол – Турну Мъгуреле“; изчисляване на разливната вълна, получена от разрушаването на водноелектрическите централи в Долен Дунав, както и на редица язовирни стени и съоръжения. Бил е инициатор и ръководител на екипа разработил и защитил успешно Закона за водите през 1999г., както и на работния доклад под заглавие „Оценка на последиците от катастрофалното цианидно замърсяване на басейна на р.Дунав“.
Проф.Маринов има над 50 научни труда в български и чуждестранни научни издания. Публикациите му от периода 1965-1975г. са първите в България, в които се илюстрира приложението на ЕИМ за решаването на хидравлични и хидротехнически проблеми. В същия период са публикувани три доклада за конгресите на IANR/INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HYDRAULIC RESEARCH/. Публикациите след 1975г. са свързани предимно с изследване на напорни и безнапорни хидравлични процеси, в условията на плавна изменяемост и при наличие на разриви. През 1986г. е отпечатан учебникът му по числено моделиране в хидротехниката за студентите от Хидротехническия факултет на УАСГ. През 1994г. и 2003г. излизат първо и второ издание на учебника по Хидравлика за студенти. През 2003г. и 2004г. са отпечатани записките му „Hydraulics’’ и ‘’Fluid mechanic for Civil Engineers” за студентите от немско езично обучение на Хидротехническия факултет, които се обучават по съвместна програма с Техническия Университет – Виена.