Проф. д-р Еленко Георгиев Кадийски

Роден е на 16 януари 1912г. в с.Долни Лом. Остава сирак през 1916г., баща му загива във войната. Средното си образование завършва в Държавно средно технически училище-София през 1933г., земемерски профил, а през 1936г. взема допълнителната си гимназиална матура във Видинската гимназия. През 1938-42г. завършва висшето си образование в Агрономо-лесовъдния факултет на СУ“Св.Климент Охридски“, специалност „Животновъдство“. От 1945г. до 1950г. е асистент в катедра „Частно животновъдство“ в същия факултет, а след това асистент в катедра „Говедовъдство“ на ВССИ“Г.Димитров“-София/1950-1953/. През 1953г. става доцент, а през 1958г. защитава докторската си дисертация. От 1964г. е професор в същата катедра.
Специализирал е в Будапеща/1953/ и Берлин/1963-64/.
Проф. Еленко Кадийски е бил – зам.декан на Зоотехническия факултет на ВСИ-София/1952/, декан на Зоотехническия факултет на ВСИ-Русе/1964/, директор на Учебно опитно стопанство-фермата на Зоотехническия факултет на ВСИ-София/1951-52/, старши научен методист в управление „Висше образование“ при МНП/1959-61/, ръководител на научен колектив за създаване и усъвършенствуване на Българското сименталско говедо/1950-1986/, член на Научния съвет на НИСС гр.Кнежа/1957-1985/ и на КОС-Видин/1955-1986/, съавтор на прогнозата за развитие на животновъдството в НРБ към 2000г./1980/, зам.председател/1965-68/ и председател/1968-1977/ на Отраслевия съвет за селскостопанското производство и хранително-вкусовата промишленост, при Комитета по качеството, стандартизацията и метереологията при МС на НРБ, член на ръководството на секцията „Ветеринарна медицина и зоотехника“ при СНР в България/1960-1986/, член на ВАК/1963-1973/, ръководител на 5-ма аспиранти по говедовъдство в университета в гр.Камагуей, Куба.
Участвал е с доклади в международни симпозиуми в България, ГДР, Италия, ГФР, Югославия, Франция и Финландия.
Научно-изследователската му дейност е насочена главно към проучването на стопанските качества и биологичните особености на отделните видове, породи и категории селскостопански животни, факторите, които влияят върху техните възпроизводствени способности/породообразуване, биологически основи на растежа и развитието, промишленото кръстосване, угоителна способност и биологическа и технологическа характеристика на месото от говедата/, които намират приложение в практиката. Провеждал е колективна научно-изследователска, задълбочена и целенасочена развъдно-подобрителна работа при създаването и усършенстването на българското сименталско говедо в продължение на повече от 30 години, в резултат на което то е признато за наша нова отечествена порода през 1981г. с ценни стопански качества и биологически особености, която се развъжда като планова порода в нашата страна. Притежава авторско свидетелство Н=31957 от 28.05.1981г. за създаване на Българско сименталско говедо.
Автор и съавтор е на над 140 публикации, учебници и учебни пособия – над 80 научни статии, 16 учебника и учебни пособия и над 50 научно-популярни статии. С особен интерес и днес се ползва книгата му „Българско сименталско говедо“/1969/.
Носител е на множество награди,отличия, юбилейни медали и грамоти, както и на ордените „Кирил и Методий“ II степен/1972/ и „Червено знаме на труда“/1982/.
Баща е на гл.ас. д-р Анелия Еленкова Кадийска/виж отделна статия/.
Умира през 1999г. в София.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1126.