Проф. д-р Еленко Георгиев Кадийски /1912-1999/

Проф. д-р Еленко Георгиев Кадийски е роден  на 16 януари 1912 г. в с. Долни Лом. Остава сирак през 1916 г., баща му загива във войната. Средното си образование завършва в Държавно средно технически училище – София през 1933 г., земемерски профил, а през 1936 г. взема допълнителната си гимназиална матура във Видинската гимназия. През 1938-42 г. завършва висшето си образование в Агрономо – лесовъдния факултет на СУ “Св. Климент Охридски“, специалност „Животновъдство“. От 1945 г. до 1950 г. е асистент в катедра „Частно животновъдство“ в същия факултет, а след това асистент в катедра „Говедовъдство“ на ВССИ “Г. Димитров“- София /1950-1953/. През 1953 г. става доцент, а през 1958 г. защитава докторската си дисертация. От 1964 г. е професор в същата катедра.
Специализирал е в Будапеща /1953/ и Берлин /1963-64/.
Проф. Еленко Кадийски е бил – зам. декан на Зоотехническия факултет на ВСИ – София /1952/, декан на Зоотехническия факултет на ВСИ-Русе /1964/, директор на Учебно опитно стопанство-фермата на Зоотехническия факултет на ВСИ-София /1951-52/, старши научен методист в управление „Висше образование“ при МНП /1959-61/, ръководител на научен колектив за създаване и усъвършенствуване на Българското сименталско говедо /1950-1986/, член на Научния съвет на НИСС гр.Кнежа /1957-1985/ и на КОС-Видин /1955-1986/, съавтор на прогнозата за развитие на животновъдството в НРБ към 2000г. /1980/, зам.председател /1965-68/ и председател /1968-1977/ на Отраслевия съвет за селскостопанското производство и хранително-вкусовата промишленост, при Комитета по качеството, стандартизацията и метереологията при МС на НРБ, член на ръководството на секцията „Ветеринарна медицина и зоотехника“ при СНР в България /1960-1986/, член на ВАК /1963-1973/, ръководител на 5-ма аспиранти по говедовъдство в университета в гр.Камагуей, Куба.
Участвал е с доклади в международни симпозиуми в България, ГДР, Италия, ГФР, Югославия, Франция и Финландия.
Научно-изследователската му дейност е насочена главно към проучването на стопанските качества и биологичните особености на отделните видове, породи и категории селскостопански животни, факторите, които влияят върху техните възпроизводствени способности /породообразуване, биологически основи на растежа и развитието, промишленото кръстосване, угоителна способност и биологическа и технологическа характеристика на месото от говедата/, които намират приложение в практиката. Провеждал е колективна научно-изследователска, задълбочена и целенасочена развъдно – подобрителна работа при създаването и усършенстването на българското сименталско говедо в продължение на повече от 30 години, в резултат на което то е признато за наша нова отечествена порода през 1981 г. с ценни стопански качества и биологически особености, която се развъжда като планова порода в нашата страна. Притежава авторско свидетелство Н=31957 от 28.05.1981 г. за създаване на Българско сименталско говедо.
Автор и съавтор е на над 140 публикации, учебници и учебни пособия – над 80 научни статии, 16 учебника и учебни пособия и над 50 научно-популярни статии. С особен интерес и днес се ползва книгата му „Българско сименталско говедо“ /1969/ и издадените в съавторство книги „Ръководство за упражнения по животновъдство“ /1962/, „Интензивно угояване на млади говеда“ /1965/, „Основи на животновъдството“ /1972/, „Животновъдство“ /1977/, „Всичко за фермера. Отглеждане на кози“ /1991/ и др.
Носител е на множество награди,отличия, юбилейни медали и грамоти, както и на ордените „Кирил и Методий“ II степен /1972/ и „Червено знаме на труда“ /1982/.
Баща е на гл.ас. д-р Анелия Еленкова Кадийска /виж отделна статия/.
Умира през 1999 г. в София.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1126.