Доц.д-р Елена Александрова, дмн

Родена е във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше във Висшия медицински институт – София през 1977г. От 1979г. до 1981г. е ординатор в трета коремна хирургия на Института по спешна медицинска помощ „Пирогов“. През периода 1981-2001г. е научен сътрудник в Хирургична клиника на Националния онкологичен център-София.През 1995г. придобива специалност по обща хирургия, а през 1998г. по онкология. От 2001г. до момента е лекар и завеждащ Мамологично отделение към Торакална клиника на СБАЛ по онкология, София. През 2002г. придобива научно-образователната степен „доктор“, през 2004г. е удостоена с научното звание „доцент“, а през 2014г. придобива научната степет „доктор на медицинските науки“.
Специализира в „Пирогов“ през 1979-81г., в САЩ през 1996г., в курс по рак на млечната жлеза в ESMO-София, през 2007г. и в Италия през 2010 и 2011г.
Научните й интереси са в областите – органосъхраняващо лечение при ранния карцином на млечната жлеза, реконструктивни операции при рак на млечната жлеза, нови техники за интраоперативно стадиране и лечение на регионалните лимфни възли.
Доц.Елена Александрова има над 30 публикации в наши ичужди научни издания. Автор е на монографиите „Органосъхраняващи операции при рак на млечната жлеза“ и „Променящото се лице на мастектомията“/2015/ и съавтор на още 2 монографии. Има и над 40 участия в научни конгреси и конференции в страната и чужбина. Била е ръководител и на съвместно проучване на Националния онкологичен център и Националния център по хематология и кръвопреливане на тема „Клинично значение на микрометастазите в костния мозък на болни с начален рак на млечната жлеза“/1999г./
Член е на Българския лекарски съюз, Българската национална асоциация по онкология, Българското хирургично дружество, Sociate international of Senologi и Bolkan Union of Onkologi.