Проф. д-р ст.н.с. Iст. инж. Екатерина Димитрова Добрева

Проф. д-р ст.н.с. I ст. инж. Екатерина Димитрова Добрева е родена на 19 ноември 1933 г. във Видин. Завършва ВХТИ – София през 1957 г., специалност „Технология на силикатите“. Докторската й дисертация е на тема „Сенсибилизиране и активиране на АВS полимери“.
Професионалната си дейност започва като технолог в ЗОМ – гара Елин Пелин през 1957 г., а през следващата година работи по същата специалност в Силнотоков завод – София. От 1960 г. е назначена за асистент в секция „Химия“ на катедра „Физика и химия“ във ВМЕИ – София. Последователно е назначавана и добива научни звания и степени както следва – старши асистент /1963/, гл.асистент /1967/, ст.н.с. II ст. /1987/, ст.н.с. I ст. /1995/, професор в катедра „Химия“към Факултета по електронна техника и технологии на ТУ /1996/. През периода 1979-1995 г. е член на Факултетната комисия по учебната работа.
Основните области на научната и преподавателската й дейност са: химия, физико-химични основи на електронното производство, физикохимия, приложна електрохимия, метални покрития върху диелектрични материали, метални ипокрития – галванични и химични, химични и електрохимични процеси при производството на метални и печатни платки, основи на биоелектроинженерството.
По-значимите учебни издания на проф. Екатерна Добрева са: „Химични и електрохимични процеси и покрития при производството на печатни платки“ /в съавт. 1987/, „Ръководство за лабораторни упражнения по химия“/в съавт. 1990/, „Ръководство за лаборатарни упражнения по физико-химични основи на електронното производство“/в съавт. 1999/.
Съавтор е на 24 изобретения и 4 патента: „Разтвор за химично помедяване на диелектрици“ /1994/, „Метод за изготвяне на пластични екрани за защита от излъчвания“ /1994/, „Състав на химическо никелиране на диелектрици“ /1994/, „Добавка към разтвори за активиране и преактивиране на диелектрици при тяхното метализиране /1994/.
Носител е на званието „Почетен изобретател“ и на златна значка на КНТПВО /1980/. Включена е в националния справочник „Кой Кой е?“ /1993/.