Доц. Евгения Аристотелова Георгиева-Груева, дин /1920-1995/

Доц. Евгения Аристотелова Георгиева – Груева, дин е родена на 21 октомври 1920 г. в с. Сланотрън, общ.Видин. Произхожда от учителско семейство. Дъщеря е на известния гимназиален учител-математик Аристотел Георгиев, бивш директор на гимназиите във Видин и Кула. Съпруга е на проф.д-р Въто Груев /виж отделна статия/.
Началното си образование Евгения Аристотелова получава в гр. Кула и гр. Видин, където учителствува баща й, а средно образование учи и завършва във Видинската и Хасковската гимназии. От 1940 г. до 1944 г. учи и завършва висшето си образование в Държавното висше училище по финансови и административни науки / днес УНСС-София/. След дипломирането си остава на преподавателска работа в т.н. Допълнително училище към института.
Трудовия си стаж започва като гимназиален учител в гр. Димово, където се среща, а по-късно и омъжва за проф. Въто Груев. От 1945 г. до 1947 г. е секретар на Агрономическия факултет към Института по хранително-вкусова промишленост в гр. Пловдив. Същата година става асистент, а от 1950 г. вече е старши асистент. През 1959 г. защитава кандидатската си дисертация в Икономическия факултет на Московския държавен университет „Михаил В. Ломоносов” СССР и получава научна степен – кандидат на икономическите науки. От 1960 г. до 1976 г. е доцент по счетоводство в земеделските кооперации в Селскостопанската академия-София, а от 1976 г. до 1981 г. във ВИИ “Карл Маркс“- София.
Наред с преподавателската и научно-изследователската си работа доц. Евгения Груева развива и богата лекторска и приложно-научна дейност. Тя води курсове и изнася беседи по практическо счетоводство в курсове за подготовка на счетоводители на ТКЗС във Висшата партийна школа, ВСИ-Пловдив и СА-София, пред специалисти на окръжни съвещания по проблемите на селското стопанство, пред участници в научни сесии и семинари. Изнася лекции и в курсове за икономическа специализация на селскостопански специалисти от Танзания, Ирак, Авганистан и Куба. Оказва практическа помощ за подобряване на отчетността на ТКЗС в селата: Козарско, Белозем, Преслав, Ново село, Перущица, Куртово Конаре и др.
Доц. Евгения Груева е автор на над 80 научни и научно-популярни публикации и статии, на учебник по счетоводство на ТКЗС и ДЗС за студентите от селскостопанските висши учебни заведения и на редица брошури с практико-приложен характер, както и на книгите „Установяване на себестойността на продукцията от животновъдството в ТКЗС“, „Резерви за снижаване на себестойността на продукцията в животновъдството“, „Състояние и перспективи за развитието на селското стопанство в Кърджалийски окръг“ и др.
За преподавателската, научно-изследователска и обществена дейност е наградена с множество държавни отличия и с орден „Кирил и Методий” ІІ и I степен.
Умира на 18 февруари 1995 г. в София.
За повече информация виж ДА-Видин, Ф-1029.