Доц. д-р инж. Иван Драготинов Иванов е роден на 4 март 1937 г. в с. Медовница. Преподавател в катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“ на ВИХВП – Пловдив. През периода 1991-1999 г. е ръководител на катедрата.

Автор е съавтор е на учебници и учебно помощна литература, сред които – „Автоматизация на технологичните процеси“ /2011/, „Ръководство за лабораторни упражнения по технически средства за автоматизация“ /2011/, „Технически средства за автоматизация“ /2012, 2015/, Ръководство за курсово проектиране по дисциплината „Автоматизация на технологичните процеси“ /2018/ и др.