Доц. д-р Димитрина Алипиева Михайлова е родена на 6 октомври  1942 г. в Скопие, Северна Македония. Средното си образование завършва във Видинската гимназия, а висше в СУ „Св. Климент Охридски“, специалности „Българска и руска филологии“. Завръща се във Видин и от 1965 г. до 1969 г. е учител по български език и литература ПГ „Димитър Благоев“- Видин. През 1969 г. след спечелен конкурс започва работа в Секция за общо индоевропейско и балканско езикознание с класически и нови езици и в Секция за българска ономастика към Института за български език при Българската академия на науките. През 1979 г. защитава докторската си дисертация на тема „Топонимията на Михаловградско“, а от 1985 г. е доцент. От 1989 г. до 1993 г. е хоноруван преподавател в Института за чуждустранни студенти „Гамал Абдел Насър“ и лектор по български език и българска цивилизация в Университета в гр. Саарбрюкен, Германия.

Има специализации в Москва, Солун, Любляна, Бърно, Прага, Краков и др.

Доц. Димитрина Алипиева Михайлова е учен – изследовател в областта на етимологията и ономастиката. Съавтор е на академичния „Български етимологичен речник“ /1970-2017/, на научния труд на международен колектив от учени „Славянски ономастичен атлас“ /1973-1988/ и на „Библиография на българската ономастика“ /1981-2000/. От 2010 г. до 2015 г. е включена в научен екип към Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, финансиран по проект на фонд „Научни изследвания“ на МОН, за изготвяне на „Тезаурус на българската топонимия – източник на информация за културно-историческото минало и народностна идентичност“.

Доц. Димитрина Михайлова е автор на монографиите „Местните имена в Михайловградско“ /1984/ и „Местните имена в Ботевградско“ /2008/, „Семантични процеси и явления в българската топонимия. Етюди по проприална семантика“ /2012/. Множество нейни статии и рецензии са публикувани в български и чужди научни издания. Участвала е и с доклади и съобщения в национални и международни специализирани форуми.

Член е на Подкомисията за  Славянски ономастичен атлас към Международната комисия за славянска ономастика и на Националния координационен ономастичен съвет.

Димитрина Михайлова владее руски, чешки и немски език, но е ползвала в своята научна дейност и всички славянски и индоевропейски езици.