Доц. д-р Димитър Георгиев Митов

Доц. д-р Димитър Георгиев Митов е роден на 6 август 1942 г. в с. Ошане, общ. Белоградчик. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия през 1960 г. През 1968 г. завършва Висшия медицински институт – Варна. Същата година постъпва като завеждащ Неврологичен кабинет в Белоградчишката болница, на която е зам.главен лекар през периода 1973-1976 г. От 1977 г. до 1982 г. заема различни длъжности във Военноморския флот и специализира във военно-медицинската академия „Сергей Миронович Киров“ – Ленинград /1983/, а от 1985 г. до 1994 г. в Министерството на отбраната и Българската армия, в този период през 1991 г. защитава дисертация на тема „Особености на противоепидемичното осигуряване на Военноморския флот“ и получава научно образователната степен „доктор“. През 1995 г. е избран за „доцент“. През периода 1997 – 2000 г. е на работа във Военно-медицинска академия – София. През 2004 г. става ръководител на Секция „Епидемиология, медицинска паразитология и тропическа медицина“ във ВМИ – Плевен и чете пълен курс по епидемиология.
Научните му интереси са и в областта на рикетсиозните заболявания в България, екологията и епидемичните процеси, биологичните оръжия и т.н.
Доц. Димитър Митов има повече от 90 публикации в български и 6 в чуждестранни списания.