Доц. Димитър Георгиев Митов

Роден е на 6 август 1942г. в с.Ошане, общ.Белоградчик. През 1968г. завършва Висшия медицински институт – Варна. Същата година постъпва като завеждащ Неврологичен кабинет в Белоградчишката болница, на която е зам.главен лекар през периода 1973-1976г. От 1977г. до 1982г. заема различни длъжности във Военноморския флот и специализира във военно-медицинската академия „С.М.Киров“ – Ленинград/1983/, а от 1985г. до 1994г. в Министерството на отбраната и Българската армия, в този период през 1991г. защитава дисертация на тема „Особености на противоепидемичното осигуряване на Военноморския флот“ и получава научно образователната степен „доктор“. През 1995г. е избран за „доцент“. През периода 1997 – 2000г. е на работа във Военно-медицинска академия – София. През 2004г. става ръководител на Секция „Епидемиология, медицинска паразитология и тропическа медицина“ във ВМИ – Плевен и чете пълен курс по епидемиология.
Научните му интереси са и в областта на рикетсиозните заболявания в България, екологията и епидемичните процеси, биологичните оръжия и т.н.
Доц.Митов има повече от 90 публикации в български и 6 в чуждестранни списания.