Проф. д-р Димитър Георгиев Велев

Проф. д-р Димитър Георгиев Велев е роден във Видин на 7 май 1958 г. в семейството на учители – математика доц. д-р Георги Димитров Велев /виж отделна статия за него/ и преподавателката по български език и литература Маргарита Велкова Велева. Началното и основното си образование получава във Видин, а средно в Английска езикова гимназия – София. През 1984 г. се дипломира като електроинженер по специалност „Електронно-изчислителна техника“ в ТУ – София. В периода 1984 – 1990 г. е научен сътрудник в БИЦ ЦИМЕ. През 1994 г. защитава дисертация на тема „Методи и средства за проблемно ориентирани адаптируеми компютърни комплекси за диагностика на електронни изделия“ в Институт по проблемите на моделирането в енергетиката към Националната академия на науките на Украйна и получава образователната и научна степен „доктор“/к.т.н./ по научната специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“. От 1995 г. до 1996 г. е научен сътрудник в ИУСИ при БАН. Същата година преминава на работа като преподавател и асистент в катедра „Информационни технологии и комуникации“ при УНСС. През 2006 г. се хабилитира като доцент по специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“. От 2012 г. е професор.
В научната и преподавателската дейност на проф. Димитър Велев са застъпени следните дисциплини – „Интернет и Web дизайн“, „Софтуерни основи на бизнес приложения за интернет“, „Интернет технологии“, „Модели за изграждане на интернет приложения“, „Информационни ресурси“, „Технологии на комуникациите“, „Комуникации в интернет“, „Информационни системи и технологии“, „Архитектура ориентирана към услуги“, „Информатика“ и др.
Проф. Велев е автор на повече от 150 научни и научно приложни публикации и е изнесъл над 80 доклада на престижни научни форума у нас и в чужбина. Автор е на 3 монографии, 3 научни студии, 2 учебника и няколко учебни помагала и ръководства. Работил е по 12 научни проекта и е ръководил екипи за научни изследвания и за организиране и провеждане на международни конференции.
Член е на Съюза на учените в България /секция „Информатика“/ и на Българската асоциация по маркетинг.
Владее и ползва в научната и преподавателската си дейност руски и английски език.