Доц.д-р Даниела Любенова Колева

Родена е през 1962г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия с преподаване на чужди езици „Лиляна Димитрова“. През 1986г. завършва висшето си образование в Ленинградския университет специалност „Философия“. През периода 1989-1992г. е докторант в СУ към катедра „История и теория на културата“, а през 1993г. защитава докторската си дисертация и започва работа като асистент, главен и старши асистент към същата катедра. През 2002г. става доцент и получава хабилитация по философия на културата. Преминала е специализации в Германия, Словения и Англия. И е преподавала във висши учебни заведения в Швейцария, Унгария, Германия и Великобритания.
В преподавателската й дейност за застъпени темите: устна история и биографични методи, социално конструиране на общност, биография и нормалност, основни понятия в културознанието, основи на културознанието, междукултурни взаимодействия и др.
Доц.Колева участва в редица национални и международни форуми и проекти с научен и научно-приложен характер. Заемала е отговорни длъжности и е била член на международни научни, професионални и неправителствени организации и форуми.
Автор е на 9 книги – „Биография и нормалност“/2002/, „Културологични изследвания. Политики и репрезентация“/2007/, „Върху храстите не падат мълнии. Комунизмът-житейски съдби“/2007/, „Детството при социализма“/2010/1 „Младежки субкултури“/2010/, „Белене-място на памет?“/2010/, „История, митология, политика“/2010/ и др. и на над 30 публикации в научни издания и сборници.
Владее руски, английски, френски и немски език.