Доц. д-р Даниела Любенова Колева

Проф. д-р Даниела Любенова Колева е родена през 1962 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия с преподаване на чужди езици „Лиляна Димитрова“. През 1986 г. завършва висшето си образование в Ленинградския университет, специалност „Философия“. През периода 1989-1992 г. е докторант в СУ към катедра „История и теория на културата“, а през 1993 г. защитава докторската си дисертация и започва работа като асистент, главен и старши асистент към същата катедра. През 2002 г. става доцент и получава хабилитация по философия на културата. Преминала е специализации в Германия, Словения и Англия и е преподавала във висши учебни заведения в Швейцария, Унгария, Германия и Великобритания. От 2020 г. е професор и ръководител на катедра „История и теория на културата“.
В преподавателската й дейност за застъпени темите: устна история и биографични методи, социално конструиране на общност, биография и нормалност, основни понятия в културознанието, основи на културознанието, междукултурни взаимодействия и др.
Проф. Даниела Колева участва в редица национални и международни форуми и проекти с научен и научно-приложен характер. Заемала е отговорни длъжности и е била член на международни научни, професионални и неправителствени организации и форуми – представител на България в Програмния комитет по приоритет 8 на Седма рамкова програма „Социално-икономически и хуманитарни науки“ /2006-2014/, Зам.председател на комитета  на домейн „Индивиди, общества, култура и здравеопазване“  и член на УС на Регионална програма за насърчаване на изследванията в социалните и хуманитарните науки в Западните Балкани, член на Експертния съвет на Института за изследване на близкото минало, член на Академичния съвет на Neu Europe College Букурещ и др.
Автор, редактор и съавтор е на следните книги – „Сорокин – културологични идеи“ /1993/, „Биография и нормалност“ /2002/, „Културата“ /2005/, „Културологични изследвания. Политики и репрезентация“ /2007/, „Върху храстите не падат мълнии. Комунизмът-житейски съдби“ /2007/, „Детството при социализма“ /2010/, „Младежки субкултури“ /2010/, „Белене-място на памет?“ /2010/, „История, митология, политика“ /2010/, Смъртта при социализма“ /2013/, „Любовта при социализва“ /2015/, „България – Израел. Разкази за две страни и две епохи“ /2017/ и др. и на над 50 публикации в научни издания и сборници.
Владее руски, английски, френски и немски език.