Гл.ас. инж. Огнян Кирилов Тодоров е роден на 22 декември 1976 г. в София. Родословното му дърво е от с. Въртоп. Син е на доц. д-р инж. Кирил Василев Тодоров /виж отделна статия/. Средното си образование Огнян Тодоров завършва в 55-то СОУ-София с усилено изучаване на английски език, химия и биология с отличен успех и е приет за студент в УАСГ – София, специалност „Хидротехническо строителство“. Завършва университета през 2000 г. и специализира „Хидротехнически съоръжения“. През 2003 г. започва работа като проектант в отдел „Ремонт и поддържане на хидромелиоративния фонд“ към „Напоителни системи“ ЕАД – София. През 2004 г. спечелва конкурс за редовен докторант към катедра „Хидротехника“ към Хидротехническия факултет на УАСГ. Специализира в областта на численото моделиране на напрегнато и деформирано състояние  на хидротехнически съоръжения в Австрия. През 2009 г. печели конкурс за асистент, а от 2012 г. е главен асистент в катедра „Хидротехника“ на университета.

Основната квалификация на Огнян Тодоров е в областта на водните ресурси, водоснабдяване, хидрология, хидравлика, организация и управление на строителството, проектиране и експлоатация на водоснабдителни системи, , язовири, хидротехнически съоръжения, водохващания, водоземни съоръжения, преливници, тунели, изравнители, канали, водопроводи, помпени станции и водноелектрически централи, хвостохранилища и числено моделиране на хидротехнически съоръжения.

Участвал е в повече от 30 проекта, 15 от които са работни, 3 предпроектни проучвания, 3 научни изследвания, 4 анализа на състоянието на язовирни стени и др.

Членува в редица професионални сдружения и организации.

Участва в съавторство на следните издания – „Оценка на степента на корозия на бетона и армировката на надстройката на язовир „Христо Смирненски“, „Конструктивни и експлоатационни проблеми на съществуващи резервоари за вода“, „Състояние на малките язовири в България и др.

Владее и ползва английски и руски език.