Роден е на 22 декември 1976 г. в София. Родословното му дърво е от с. Въртоп. Син е на доц.д-р инж. Кирил Василев Тодоров/виж отделна статия/. Средното си образование завършва в 55-то СОУ-София с усилено изучаване на английски език, химия и биология с отличен успех и е приет за студент в УАСГ – София, специалност “Хидротехническо строителство”. Завършва университета през 2000 г. и специализира “Хидротехнически съоръжения”. През 2003 г. започва работа като проектант в отдел “Ремонт и поддържане на хидромелиоративния фонд” към “Напоителни системи” ЕАД – София. През 2004 г. спечелва конкурс за редовен докторант към катедра “Хидротехника” към Хидротехническия факултет на УАСГ. Специализира в областта на численото моделиране на напрегнато и деформирано състояние  на хидротехнически съоръжения в Австрия. През 2009 г. печели конкурс за асистент, а от 2012 г. е главен асистент в катедра “Хидротехника” на университета.

Основната квалификация на Огнян Тодоров е в областта на водните ресурси, водоснабдяване, хидрология, хидравлика, организация и управление на строителството, проектиране и експлоатация на водоснабдителни системи, , язовири, хидротехнически съоръжения, водохващания, водоземни съоръжения, преливници, тунели, изравнители, канали, водопроводи, помпени станции и водноелектрически централи, хвостохранилища и числено моделиране на хидротехнически съоръжения.

Участвал е в повече от 30 проекта, 15 от които са работни, 3 предпроектни проучвания, 3 научни изследвания, 4 анализа на състоянието на язовирни стени и др.

Членува в редица професионални сдружения и организации.

Участва в съавторство на следните издания – “Оценка на степента на корозия на бетона и армировката на надстройката на язовир “Христо Смирненски”, “Конструктивни и експлоатационни проблеми на съществуващи резервоари за вода”, “Състояние на малките язовири в България и др.

Владее и ползва английски и руски езици.