Гл.ас. д-р Цветелина Иванова Маринова е родена през 1981 г. във Видин. През 2004 г. завършва бакалавърска степен в УНСС, специалност „Публична администрация“, а през 2006 г. се дипломира като магистър в същия университет, специалност „Европейска интеграция“ и записва докторантура. От 1907 г. до 2009 г. е администратор на проект e-Government в UNDP и Министерския съвет на рРепублика България. През 2010 г. е назначена за хоноруван преподавател в катедра „Международни отношения“ в УНСС.  През 2011 г.  защитава  докторската си дисертация и придобива научната степен „Доктор“ по „Световно стопанство и МИО“. Същата година е назначена за  главен асистент в департамент „Икономика“ на Нов български университет. През 2013 г. специализира в Университета в Амиен, Франция.

Научните интереси на гл.ас. д-р Цветелина Маринова са в областта на международната икономика и финанси, социалната икономика и теорията на парите.

Преподавателската и публицистичната ѝ дейност са в сферите на международните финанси, управлението на европейските проекти и теорията на парите и паричната политика.

Има публикации в наши и чужди специализирани издания. Автор е на книгата „Социална и солидарна икономика и финанси на България и в Европа“ /2021/ и е съавтор на „Въведение във финансите“ /2019/.