Гл. ас. д-р Албена Игнатова е родена на 9 октомври 1979 г. във Велико Търново, но родовият ѝ корен по бащина линия е от Видин, където прекарва и детските и юношеските си години. Основното си образование завършва във Видинската гимназия, а средно в Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ – Видин през 1998 г. Същата година е приета за студент по специалността „Логопедия“. През 2005 г. се дипломира с магистърска степен в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2007 г. до 2011 г. е последователно лектор и клиничен ръководител на студентски практики по логопедия, асистент и главен асистент в Нов български университет, където създава и ръководи и Магистърска програма за чужденци по приобщаващо образование . Води и курсове по езикови нарушения в детска възраст, култура на комуникация, диалог и дипломация, социална работа с бежанци и мигранти. В същия период  има лекции и занятия и в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и е ангажирана в обучението на специалисти в областта на специалната педагогика, общественото здраве и психологията. През 2011 г. създава и ръководи собствено логопедично студио за речеви и езикови услуги, терапии и консултации Communication Clinigue, където се предлагат клинична диагноза и терапия на комуникативни нарушения в детска възраст. През 2015 г. става ръководител на отдел в Дирекция „Социална дейност и адаптация“ в Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. През 2016 г. защитава докторската си дисертация на тема „Поведенчески и образователни аспекти на диференциалната диагноза между дефицит на вниманието/хиперактивност и дислексия“.

Албена Игнатова е специализирала в България и чужбина и си сътрудничи с водещи специалисти в областта на здравеопазването, педагогиката и психологията. Включва се и като част от мултидисциплинарен екип от лекари, стоматолози, терапевти, педагози, психолози, преподаватели и родители, продиктувано от нуждите на отделния пациент.

Автор и съавтор е на десетки публикации в специализирани и популярни издания и участва с научни доклади в научни форуми у нас и в чужбина.

От 2019 г. ръководената от нея клиника / Communication Clinigue/ предлага TELEPRACTICE, което представлява онлайн платформа за консултиране, диагностика и терапия на деца с комуникативни нарушения, с цел увеличаване ефикасността на услугите и увеличава достъпа до логопедични услуги от всяка точка на света, а клиентите получават информация за превенцията на говорните, езиковите и обучителните трудности, както и достъпна литература за особеностите на детското развитие.