Проф. ст.н.с. Iст. инж. Георги Цветков Георгиев, дсн

Проф. ст.н.с. I ст. инж. Георги Цветков Георгиев, дсн е роден на 11 май 1957 г. с. Горни Лом. През 1983 г. завършва висшето си образование по специалността „Горско стопанство“ във Воронежката лесотехническа академия, СССР, със специализация по лесозащита. През периода 1984-1989 г. е асистент, научен сътрудник III и II степен в Опитна станция за бързорастящи горскодървестни видове-Свищов. От 1989 г. до 1997 г. след спечелен конкурс е асистент, гл.асистент, научен сътрудник II и I степен в Института за гората при БАН. През 1997 г. е избран за доцент, а през 2007 г. за професор в същия институт. Дисертациите си защитава през 1995 г. на тема „Малка тополова стъкленка“ и през 2006 г. на тема „Насекоми-фитофаги по тополи(Populus spp.) и паразитоиди по тях в България“.
Научните интереси на проф.Георгиев са в областите – горска ентомология, лесозащита, биологична борба, фаунистично разнообразие, Cerambucidae, ловна фауна.
Участва в редакционните колегии на следните научни списания – „Наука за гората“, „Ecologia Balkanica“ и “Acta zoological bulgarica“ и е главен редактор на списание „Silva Balkanica“.
Проф. Георги Георгиев участва в редица експертни съвети и комисии – Специализирания Национален съвет по екология и лесовъдство при ВАК, НС при Института за гората при БАН, НС при Института по зоология – БАН, Учредителния съвет на ИБЕИ – БАН, Национална комисия по лесозащита към ИАГ. Членува в Съюза на учените в България и Българско ентомологично дружество.
Автор и съавтор е на десетки проекти и има публикувани 6 книги и над 250 статии /над 120 в рецензирани списания, сред които над 40 в международни списания с импакт фактор/. Над 800 са цитиранията на негови научни съобщения и приноси в монографии, научни списания, сборници от научни форуми, дисертационни трудове и електронни издания.