Доц. д-р Георги Иванов Митов

Проф. д-р Георги Иванов Митов, дюн е роден на 13 април 1963 г. в с. Ново село. Средното си образование завършва в Природоматематическа гимназия „Екзарх Антим I“- Видин. През 1988 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1989 г. е асистент, от 1995 г. старши асистент, а от 1997 г. главен асистент в университета. От 1994 г. е преподавател по наказателно процесуално право и във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“, от 2015 г. е зам.декан по учебната част, а от 2018 г. декан на факултета по право и ръководител на катедрата по наказателноправни науки. През 2010 г. защитава дисертация и получава научното звание доктор по право, а през 2016 г. научното звание доктор на юридическите науки. През 2018 г. става професор.
Научните му интереси и преподавателската му дейност са в областта на наказателния процес, изпълнението на наказанията и международния наказателен процес. Чел е лекции като външен преподавател по Изпълнение на наказанията в Академията на МВР /2001-2009/, по Международно пенитенциално право в Нов български университет /2003/,  по Международно сътрудничество по наказателни дела в Националния институт по правосъдие /2007-2012/, както и в университета в Рига, Латвия /2012/ и в Киевския университет по право при Националната академия на науките в Украйна /2013/
Има десетки научни публикации в специализирани и популярни издания. Съавтор е с колеги от ЕС на книгата „Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива.“ /2005/ и автор на книгите „Възобновяване на наказателното дело, когато касационният съд е приложил закон за еднакво или по-леко наказуемо престъпление“ /2012/ и „Анализ на законодателството и съдебната практика по дела за организираната престъпност, корупция, икономически и финансови престъпления“ /2013/. Научен секретар и член е на редколегията на сп. „Съвременно право“ и член на редколегията на сп. „De jure“.

Проф. Георги Митов е бил член на Правния съвет към Президента на Република България /2006-2012/, заместник председател на Комисията по помилване към Президента на Република България /2002-2012/, член на експертна работна група за правно-политически анализ към министър-председателя на Република България /2006-2009/, научен секретар на секция „Правни науки“ към Съюза на учените в България /2004-2009/, член на УС на СУБ /2009-2018/ и др.