Доц. Владислав Владков Маринов,дфн

Роден е на 13 октомври 1979г. в гр.Видин. През 1997г. завършва средното си образование в СОУ гр.Брегово и е приет за студент по специалността „българска филология“ във Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“. Завършва университета през 2001г. и става специализант в Центъра за квалификация към ВТУ по маркетинг, мениджмънт и международно право. През периода 2002-2006г. е докторант в университета по съвременен български език, социолингвистика и балканско езикознание. От 2004г. е хоноруван преподавател. През 2008г. след спечелване на конкурс е назначен за асистент по съвременен български език в университета, от 2009г. е старши, а от 2011г. – главен асистент. През 2016г. става доцент.
През 2007г. Владислав Маринов защитава дисертация на тема „Билингвистични интерференции в крайния български северозапад(по материали от гр.Брегово и околните селища)“ и му е присъдена научна степен доктор по „Общо и сравнително езикознание(социолингвистика)“.
Научните му интереси са в сферите на социолингвистиката, ареалната лингвистика и балканското езикознание.
Член е на Международното социолингвистично дружество.
Автор е на над 20 научни и научно-популярни публикации и на монографията „Билингвална интерференция в крайния български северозапад“(2008г.)
Специализирал е в университетите в Йена(Германия), Бърно(Чехия), Уфа(Башкирия, Руска федерация).