Гл.ас. ст.н.с.Iст. Владимир Миланов Русинов

Завършил е Факултета по математика и информатика на СУ“Св.Климент Охридски“ през 1982г. специалност „Математика“. Работи като научен сътрудник към секция „Математическо моделиране и числени симулации“ към Института по механика на БАН.
Научните му интереси са в областта на динамиката на разширените газове, нелинейната устойчивост, числени методи и механика на флуидите.
До 2011г. има 5 публикации в съавторство в чужди специализирани издания.