Гл.ас.  ст.н.с. I ст.  Владимир Миланов Русинов

Гл.ас., ст.н.с. I ст. Владимир Миланов Русинов е роден през 1956 г. във Видин. Завършил е Факултета по математика и информатика на СУ “Св. Климент Охридски“ през 1982 г. специалност „Математика“. Работи като научен сътрудник към секция „Математическо моделиране и числени симулации“ към Института по механика на БАН.
Научните му интереси са в областта на динамиката на разширените газове, нелинейната устойчивост, числени методи и механика на флуидите.
До 2011 г. има 5 публикации в съавторство в чужди специализирани издания.