Проф. ст.н.с. д-р Владимир Иванов Живков

Проф. ст.н.с. д-р Владимир Иванов Живков е роден на 1 май 1921 г. в с.Орешец. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 1940 г. През 1945 г. завършва Ветеринарномедицинския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ и веднага е назначен за асистент в Хирургическата клиника на Висшия ветеринарномедицински институт, а след отбиването на военната си служба през 1848 г. става асистент в Катедрата по физиология и физиологична химия на същия институт. През 1953 г. постъпва като старши научен сътрудник и зав.отдел „Биохимия“ в Института по биология и патология на размножаването на селскостопанските животни. От м. март 1957 г. е старши научен сътрудник в Института  по обща и сравнителна патология при БАН. Специализира биохимия и приложение на изотопите в биологията в Селскостопанската академия „К.А.Тимирязев“- Москва, в Института по биохимия при академията на науките на Украйна /1958-1960/, в Института по експериментална медицина при Академията на медицинските науки в Ленинград и в Института по обща патология при университета в Милано /1963/. През 1964 г. защитава докторската си дисертация. През периода 1961-1965 г. е научен секретар и завеждащ секция „Биохимия“, а от 1969 г. е професор в Института по експериментална ветеринарна медицина при БАН.
Проф. Владимир Живков работи върху проблемите на въглехидрат-фосфорния метаболизъм при мъжки полови клетки, разпространението, биосинтеза и биологичната роля на свободните нуклеотиди и липидсвързаните олигозахариди в животински тъкани. Създава и подобрява методите за разделяне на свободните нуклеотиди, които се използват в страни като Англия, Нидерландия, Русия и др.
Има и богата гама от научни трудове и публикации, които са над 100. Сред тях са: книгите „Биологична роля на цикличния оденозинмонофосфат“ /1977/ и „Киселиноразтворими нуклеотиди и клетъчен метаболизъм“ /1980/, както и на монографиите „Експериментални изследвания върху левкозите по птиците“, „Карбоанхидратазната активност при храносмилателните жлези на стомашната лигавица“, „Изследвания върху съдържанието на неограничен фосфор в кръвната плазма на говедото“ и др.
Носител е на няколко ордена и медали и на наградата на името на проф. Асен Златаров, присъдена му от БАН и СУ за монографичния му труд „Киселиноразтворими нуклеотиди и клетъчен метаболизъм“.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-973.