Проф.ст.н.с.д-р Владимир Иванов Живков

Роден е на 1 май 1921г. в с.Орешец. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 1940г. През 1945г. завършва Ветеринарномедицинския факултет на Софийския университет “Св.Климент Охридски“ и веднага е назначен за асистент в Хирургическата клиника на Висшия ветеринарно-медицински институт, а след отбиването на военната си служба през 1848г. става асистент в Катедрата по физиология и физиологична химия на същия институт. През 1953г. постъпва като старши научен сътрудник и зав.отдел „Биохимия“ в Института по биология и патология на размножаването на селскостопанските животни. От м.март 1957г. е старши научен сътрудник в Института по по обща и сравнителна патология при БАН.Специализира биохимия и приложение на изотопите в биологията в Селскостопанската академия „К.А.Тимирязев“-Москва, в Института по биохимия при академията на науките на Украйна/1958-1960г./, в Института по експериментална медицина при Академията на медицинските науки в Ленинград и в Института по обща патология при университета в Милано/1963г./. През 1964г. защитава докторската си дисертация. През периода 1961-1965г. е научен секретар и завеждащ секция „Биохимия“, а от 1969г. е професор в Института по експериментална ветеринарна медицина при БАН.
Проф.Владимир Живков работи върху проблемите на въглехидрат-фосфорния метаболизъм при мъжки полови клетки, разпространението, биосинтеза и биологичната роля на свободните нуклеотиди и липидсвързаните олигозахариди в животински тъкани. Създава и подобрява методи за разделяне на свободните нуклеотиди, които се използват в страни като Англия, Нидерландия, Русия и др.
Има и богата гама от научни трудове и публикации, които са над 100. Сред тях са: книгите „Биологична роля на цикличния оденозинмонофосфат“/1977/ и „Киселиноразтворими нуклеотиди и клетъчен метаболизъм“/1980/, както и на монографиите „Експериментални изследвания върху левкозите по птиците“, „Карбоанхидратазната активност при храносмилателните жлези на стомашната лигавица“, „Изследвания върху съдържанието на неограничен фосфор в кръвната плазма на говедото“ и др.
Носител е на няколко ордена и медали и на наградата на името на проф. Асен Златаров, присъдена му от БАН и СУ за монографичния му труд „Киселиноразтворими нуклеотиди и клетъчен метаболизъм“.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-973.