Доц. д-р Владимир Емилов Ценков

Доц. д-р Владимир Емилов Ценков е роден на 9 декември 1976 г. в гр. Видин. През 2001 г. се дипломира с бакалавърска степен по финанси в Стопанския факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“- Благоевград, а през 2004 г. защитава и магистърска степен по същата специалност в същия университет, където записва и доктурантура. През 2008 г. защитава докторската си дисертация по научната специалност „Финанси, парично обръщение и застраховка“. От 2010 г. е асистент в университета към катедра „Финанси и отчетност“ на Стопанския факултет. През 2011 г. става главен асистент, а от 2017 г. е доцент. Член е на факултетния и катедрения съвет, както и факултетската комисия по качество към Стопанския факултет..

Специализирал е в Университета „Жул Верн“ и в Университета на Орлеан /2013/ във Франция, където е бил ангажиран и като преподавател.

Научните му интереси са в областите – пазарна ефективност, капиталови пазари, инвестиционна дейност, международни финанси и монетарна политика.

Преподава учебните дисциплини – застраховане, международно застраховане, финансов мениджър и инвестиции, управление на риска, пазари на дериватни ценни книжа, глобална икономика и др.

Член е на съюза на учените в България, на Редакционната колегия на сп. „Икономика и управление“ и на Международната научна комисия за определяне на носителите на Наградата „Д-р Иванка Петкова“. Участва в екипи по международни научни и образователни проекти.

Носител е на Първа награда на Академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“ /2012/

Доц. Владимир Ценков е автор на десетки публикации в специализирани издания  и на научни доклади в сборници от икономически форуми у нас и в чужбина. Издал е монографията „Пазарна ефективност на капиталовите пазари от Централна и източна Европа“ /2017/ и  учебника „Застрахователни отношения“ /2017/

Владее и ползва в научната и преподавателската си дейност английски език.