Гл.ас. д-р Виктор Илиев Иванов

Гл. ас. д-р Виктор Илиев Иванов е роден през 1962 г. във Видин. През 1990 г. завършва СУ “Св.Климент Охридски“ със специалност „Право“. През 1994 г. е избран за асистент, през 1997 г. за старши, а през 2000 г. са главен асистент в катедра „Публичноправни науки“ към Юридическия факултет на УНСС-София. От 2003 г. е член на ФС, а през периода 2003-2008 г. е научен секретар на катедра „Публичноправни науки“.
Гл.ас. Виктор Иванов води лекционни курсове по основи на правото, административно право, финансово право, банково и борсово право, търговско право и др.
Научните му интереси са в областта на антропологията и културологията на правото, философията и теорията на правото, методологията на правото, финансовото и банковото право и т.н.
Има публикации предимно в специализираните издания. Съавтор е на монографията „Бизнес и право“ /1998/.
Член е на българската секция към Международната комисия на юристите, на българската секция на Международната комисия на юристите към ООН и на Българската асоциация на Римския клуб. Главен редактор е на сп. “Право без граници“.
Ползва английски, френски, руски и японски език.