Гл.ас. н.с. д-р Венцислав Иванов Бърдаров е роден на 14 май 1949 г. във Видин. Син е на музикалния и обществен деец Иван Йолов Бърдаров /виж отделна статия/ и е брат на Богдан Иванов Бърдаров /виж отделна статия/. Венцислав Бърдаров  учи във Видин до 1961 г., когато заедно със семейството си се установява в София, където през 1967 г. завършва средното си образование. Въпреки подготовката му за кандидатстване в Музикалната академия, под вляние на близки и учители, се насочва към точните науки. Приет е за студент в Химическия факултет, където е привлечен в групата на доц. Панайот Бончев като кръжочник по аналитична химия, която специалност става и негова професия. Завършва висшето си образование през 1974 г. и още по време на войнишката си служба е разпределен в Обединения авиомедицински научноизследователски институт /ОАМНИИ/ като оператор на новозакупения модерен за времето си газов хроматограф, с който измерва ексозицията на пестициди при летците от селскостопанската авиация, участва и в диагностичната дейност на института с анализа на мастни киселини и в контрола и употребата на медикаменти при медицинското освидетелстване на леците до 1980 г. През периода 1980 г. – 1982 г. е химик в лаборатория на Държавния ветеринарно-санитарен контрол, а от 1982 г. до 1989 г. е химик и научен сътрудник в Научноизследователския институт по хигиена на професионалните заболявания /НИХПЗ/. От 1989 г. до 2012 г., когато сие пенсионира, е научен сътрудник и главен асистент във Военномедицинска академия – София, където създава и завежда Токсикохимичната лаборатория. През тоз период защитава и докторската си дисертация в областта на хроматографския и масспектрален анализ на токсични вещества.

След пенсионирането си Венцислав Бърдаров, заедно със съпругата и сина си, които също са химици, създават семейна фирма за хроматографски и масспектрални анализи „Хромана“, кътето прилагат квалификацията си в областта на химическия анализ.

Венцислав Иванов Бърдаров има дъщеря – Евгения Венциславова Бърдарова – музикант и преподавател по италиански език и син Крум Венциславов Бърдаров – химик със защитен докторат.