Проф. чл.кор. д-р инж. Венелин Стоянов Живков, дтн

Проф. чл. кор. д-р инж. Венелин Стоянов Живков, дтн е роден на 11 януари 1940 г. в гр. Видин. Средното си образование завършва във II-ро единно средно училище – Видин /СУ „Цар Симеон Велики“/ през 1957 г. През 1957-1963 г. следва и се дипломира като инженер със специалност „Двигатели с вътрешно горене и автомобили“ в МЕИ “Вл. И. Ленин“- София и през 1964 г. печели конкурс за асистент в катедра „Теория на механизмите и машините“. Подготвя и защитава дисертация за научна степен – кандидат на техническите науки в Ленинградския политехнически институт, на тема „Влияние на динамичните характеристики на двигателя върху устойчивостта и трептенията на механичните системи“ /1971/ и за научната степен доктор но техническите науки в ТУС, на тема „Динамика на задвижването, управляемост и устойчивост на транспортно средство с КАЕ“ /2000/. Старши еситент от 1966 г. и главен асистент от 1969 г. През 1972 г. печели конкурс за доцент, а от 1988 г. за професор по „Теория на механизмите, машините и амтоматичните линии“. През 2004 г. е избран за член-кореспондент на БАН. Бил е на специализации в Канада /1979/, ФРГ /1981/, Индия /1984/ и ГДР /1986/
Основни области на научната и преподавателската му дейност са: динамика на машините, трептения и устойчивост и моделиране на механични системи.
Автор е на над 240 научни труда /от които над 50 в чужбина/, 13 изобретения, 22 патента и 15 учебника и учебни помагала. Ръководил е 55 български и чуждестранни изследователски проекта и има 24 броя внедрявания в индустрията, както в България, така и в Италия Швейцария,, Китай и др. Бил е ръководител на 20 успешно защитили докторанти, от които вече 7 са доценти и трима професори. Ръководил е 30 научни договора с финансиране от МОН, фирми и организации.
Цялата му научна и творческа дейност е свързана с ТУС, където от 1975 до 1993 г. е ръководител на катедра „ТММ“, от 1986 г. до 1989 г. е заместник ръководител на Научноизследователския сектор, а от 1989 г. до 1990 г. е заместник ректор на университета.
От 1999 г. до 2005 г. проф. Венелин Живков, в продължение на два мандата, е ректор на Технически университет – София.
През периода от 1990 г. – 1992 г. е бил член на УС на ДФ “Чавдар“- Ботевград, а от 1995 г. до 1998 г. председател на УС на „Дебелт инженеринг“- Бургас.
Проф. Венелин Живков е член на редколегията на списание „Механика на машините“, колективен член на световната организация IFT о ММ и член на специализираните научни съвети „Динамика и якост на машините“ и „Механични технологии и транспорт“, както и на комисиите по машинни науки /1995-2001/ и на Президиума на ВАК /2006-2011/.

Бил е член на Националния съвет на ЮНЕСКО /1996-2006/, член на УС на Фондация „Еврика“ /2008-2018/ и на националните комитети по „Теоретична и приложна механика“ и „Теория са механизмите и машините“.

Носител на на престижни научни и национални отличия, сред които и на медал с лента на ТУ-София и медал на МЕИ-Москва.