Проф. чл.кор. д-р инж. Венелин Стоянов Живков, дтн

Проф. чл.кор. д-р инж. Венелин Стоянов Живков, дтн е роден на 11 януари 1940 г. в гр. Видин. Средното си образование завършва във II-ро единно средно училище – Видин /СУ „Цар Симеон Велики“/. През 1957-1963 г. следва и се дипломира като инженер със специалност „Двигатели с вътрешно горене и автомобили“ в МЕИ “Вл. И. Ленин“- София и става асистент в катедра „Теория на механизмите и машините“. Подготвя и защитава дисертация за научна степен – кандидат на техническите науки в Ленинградския политехнически институт, на тема „Влияние на динамичните характеристика на двигателя върху устойчивостта и трептенията на механичните системи“ и за научната степен доктор но техническите науки в ТУС, на тема „Динамика на задвижването, управляемост и устойчивост на транспортно средство с КАЕ“. От 1971 г. е доцент, а от 1987 г. е професор по „Теория на механизмите, машините и амтоматичните линии“. През 2004 г. е избран за член-кореспондент на БАН.
Основни области на научната и преподавателската му дейност са: динамика на машините, трептения и устойчивост и моделиране на механични системи.
Автор е на над 170 научни труда /от които над 40 в чужбина/, 13 изобретения, 3 патента и 13 учебника и учебни помагала. Бил е ръководител на 12 успешно защитили докторанти, ръководил е 25 научни договора с финансиране от МОН, фирми и организации.
Цялата му научна и творческа дейност е свързана с ТУС, където от 1975 до 1993 г. е ръководител на катедра „ТММ“, от 1986 г. до 1989 г. е заместник ръководител на Научноизследователския сектор, а от 1989 г. до 1990 г. е заместник ректор на университета.
От 1999 г. до 2005 г. проф. Венелин Живков, в продължение на два мандата, е ректор на Технически университет – София.
През периода от 1990 г. – 1992 г. е бил член на УС на ДФ “Чавдар“- Ботевград, а от 1995 г. до 1998 г. председател на УС на „Дебелт инженеринг“- Бургас.
Проф. Венелин Живков е член на редколегията на списание „Механика на машините“, колективен член на световната организация IFT о ММ и член на специализираните научни съвети „Динамика и якост на машините“ и „Механични технологии и транспорт“, както и на комисиите по машинни науки при ВАК.