Проф.чл.кор.инж. Венелин Стоянов Живков,дтн

Роден е на 11.01.1940г. в гр.Видин. Средното си образование завършва във II-ро единно средно училище/днес ГПЧЕ“Йордан Радичков“/. През 1957-1963г. следва и се дипломира като инженер със специалност „Двигатели с вътрешно горене и автомобили“ в МЕИ“Вл.И.Ленин“-София и става асистент в катедра „Теория на механизмите и машините“. Подготвя и защитава дисертация за научна степен – кандидат на техническите науки в Ленинградския политехнически институт, на тема „Влияние на динамичните характеристика на двигателя върху устойчивостта и трептенията на механичните системи“ и доктор но техническите науки в ТУС, на тема „Динамика на задвижването, управляемост и устойчивост на транспортно средство с КАЕ“. От 1971г. е доцент, а от 1987г. е професор по „Теория на механизмите, машините и амтоматичните линии“. През 2004г. е избран за член-кореспондент на БАН.
Основни области на научната и преподавателската му дейност са: динамика на машините, трептения и устойчивост и моделиране на механични системи.
Автор е на над 170 научни труда/от които над 40 в чужбина/, 13 изобретения, 3 патента и 13 учебника и учебни помагала. Бил е ръководител на 12 успешно защитили докторанти, ръководил е 25 научни договора с финансиране от МОН, фирми и организации.
Цялата му научна и творческа дейност е свързана с ТУС, където от 1975 до 1993г. е ръководител на катедра „ТММ“, от 1986 до 1989г. е заместник ръководител на Научноизследователския сектор, а от 1989 до 1990г. е заместник ректор на университета.
От 1999г. до 2005г. проф. Венелин Живков, в продължение на два мандата, е ректор на Технически университет – София.
През периода от 1990 0о 1992г. е бил член на УС на ДФ“Чавдар“- Ботевград, а от 1995 до 1998г. председател на УС на „Дебелт инженеринг“- Бургас.
Проф. Живков е член на редколегията на списание „Механика на машините“, колективен член на световната организация IFT о ММ и член на специализираните научни съвети „Динамика и якост на машините“ и „Механични технологии и транспорт“, както и на комисиите по машинни науки при ВАК.
Почетен гражданин на Видин от 2015г.