Доц. д-р Васил Александров Иванов

Доц. д-р Васил Александров Иванов е роден през 1944 г. в с. Ружинци. През 1970 г. завършва ВИИ “Карл Маркс“ със специалност „Икономика на промишлеността“. Последователно е избиран за асистент, старши и главен асистент в същия институт. През 1984 г. защитава докторската си дисертация на тема „Организацията на производството – фактор за устойчиво функциониране на машиностроителното предприятие във военно време“. Специализира в Москва през 1985 г. През 1989 г. е избран за доцент. През периода 1984-1991 г. е ръководител на катедра „Организация и защита на населението и народното стопанство“ в УНСС. До пенсионирането си е преподавател в катедра „Управление“ към факултет „Управление и администрация“ на университета.
Чете лекционни курсове по организация и защита на населението и народното стопанство, основи но управлението, организационно развитие, организационно поведение, управление на МСП, екологосъобразно управление на стопанските дейности и др.
Научните му интереси са в областта на устойчивото развитие и екологична политика, екологичен стопански мениджмънт, стопанско управление, социалекологичен мениджмънт, управление на малкия и среден бизнес, организационно поведение и т.н.
Сред публикациите му с особен интерес се ползват – „Организация на защитата на населението и народното стопанство“ /1986/, „Екологичен стопански мениджмънт“ /2003/, „Икономика и управление на малкия и среден бизнес“ /2003/, „Основи на стопанската икономика“ /2003/, „Създаване на собствен малък бизнес“ /2003/ и др.