Проф. д-р Боян Йорданов Вълчев, дфн е роден на 16 април 1951 г. в София но родовият му корен е от Видинския край. Син е на родения в гр. Кула писател Йордан Вълчев /виж отделна статия/. Боян Вълчев завършва висшето си образование в СУ “Св.Климент Охридски“ по специалността „Българска филология“ през 1976 г. и започва работа като преподавател в университета. През 1990 г. защитава кандидатската си дисертация на тема „Георги Раковски – строител на българския книжовен език и филолог“. През 1994 г. е назначен за доцент. Придобива научно-образователната степен доктор на филологическите науки с дисертация на тема „Възрожденските граматики на българския език“ през 2007 г., а от 2009 г. е професор в катедрата по български език към Факултета по славянски филологии в СУ. Осъществява преподавателската си дейност и като гост професор и във Филологическия факултет на Кьолнския университет, Германия.
Научните му интереси, изследвания и преподавателска дейност са в областта на историята на българския книжовен език, съвременния български език, езиковата култура, теорията на книжовните езици, историята на филологическата мисъл и т.н.
От 2005 г. е главен редактор на сп.“Език и литература“. Председател е на Общото събрание на Факултета по славянски филологии на СУ. Председател е на секция „Филологически науки“ на Съюза на учените в България и Председател на СУБ /2015г./
Проф. Боян Вълчев е автор на десетки научни доклади и публикации, сред които с особена популярност се ползват от студенти, преподаватели и специалисти следните издания – „Георги Раковски книжовникът и филологът“ /1994/, „Възрожденските граматики на българския език“ /2008/, „От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици“ /2009/, „Българският език в училището“ /2012/ и др.
Носител е на наградата за високи научни постижение на СУБ за 2009 г.

Проф. д-р Боян Йорданов Вълчев,дфн