Роден е на 16 април 1951г. в София. Син е на родения в гр.Кула писател Йордан Вълчев. Завършва висшето си образование в СУ“Св.Климент Охридски“ по специалността „Българска филология“ през 1976г. и започва работа като преподавател в университета. През 1990г. защитава кандидатската си дисертация на тема „Георги Раковски – строител на българския книжовен език и филолог“. През 1994г. е назначен за доцент. Придобива научно-образователната степен доктор на филологическите науки с дисертация на тема „Възрожденските граматики на българския език“ през 2007г., а от 2009г. е професор в катедрата по български език към Факултета по славянски филилогии в СУ. Осъществява преподавателската си дейност и като гост професор във Филологическия факултет на Кьолнския университет, Германия.
Научните му интереси, изследвания и преподавателска дейност са в областта на историята на българския книжовен език, съвременния български език, езиковата култура, теорията на книжовните езици, историята на филологическата мисъл и т.н.
От 2005г. е главен редактор на сп.“Език и литература“. Председател е на Общото събрание на Факултета по славянски филологии на СУ. Председател е на секция „Филологически науки“ на Съюза на учените в България и Председател на СУБ/2015г./
Проф.Боян Вълчев е автор на десетки научни доклади и публикации, сред които с особена популярност се ползват от студенти, преподаватели и специалисти следните издания – „Георги Раковски книжовникът и филологът“/1994/, „Възрожденските граматики на българския език“/2008/, „От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици“/2009/, „Българският език в училището“/2012/ и др.
Носител е на наградата за високи научни постижение на СУБ за 2009г.

Проф. д-р Боян Йорданов Вълчев,дфн