Акад. проф. д-р Борислав Йорданов Владимиров, дмн

Акад. проф. д-р Борислав Йорданов Владимиров, дмн е роден на 19 юли 1939 г. в гр. Брегово. Основното и средното си образование завършва в родния си град с пълно отличие. Със същия успех завършва и висшето си образование във Висшия медицински институт – София през 1963 г. Веднага е поканен е става аспирант към катедрата по анатомия. През 1966 г. става асистент, а през 1967 г. старши асистент в института. Кандидатската си дисертация на тема „Кръвоснабдяване на коленната става на човека“ защитава през 1969 г., а през 1971 г. постъпва като научен сътрудник в Катедрата по ортопедия и травматология на ИСУЛ – София. От 1977 г. е старши научен сътрудник II степен, а от 1984 г. професор. През 1983 г. защитава и докторската си дисертация на тема „Електростимулиране на костната регенерация“. Има придобити лекарски специалности по анатомия на човека /1972/ и ортопедия и травматология /1978/.
В България негови учители са чл. кор. проф. д-р Димитър Каданов, чл. кор. проф. д-р Георги Гълъбов, проф. д-р Милко Балан, проф. д-р Васил Василев, проф. д-р Янаки Холевич. Има специализации в Москва, Ленинград и Харков /1972/, Лондон /1975/ и Есен /1987/. В чужбина черпи опит от акад. Волков, проф. Сиваш и проф. Дубов /Москва/, проф.Балакина /Ленинград/, акад. Хорж /Харков/, проф.Чарнлей /Лондон/, проф. Шлегел /Есен/.
Заемал е следните научни и административни длъжности – ръководител на Лаболаторна секция в Научния институт по ортопедия и травматология към МА – София /1977-79/, ръководител на Клиниката по ортопедия и травматология към Института за лечение на чужди граждани в МА /1979-89/, завеждащ Катедра по ортопедия и травматология /1985-89/ и началник на клиниката по детска ортопедия /1989-2008/ към Научния институт по ортопедия и травматология, зам. директор по лечебната част /1989-91/ и медицински управител /1992/ на Университетската болница “Проф. д-р Бойчо Бойчев“- София.
Богата и многообразна е и преподавателската му дейност: дългогодишен преподавател е по ортопедия и травматология на български и чужди студенти, специализанти и докторанти, преподавал е анатомия в ЮЗУ- Благоевград, бил е дълги години републикански консултант по ортопедия и травматология и оргметодичен ръководител в болниците в Търговище, Перник, Благоевград и Бургас /1977-1989/. Участвал е като член и е бил председател на Държавната комисия за специалност по ортопедия и травматология. Бил е консултант в Кипър и Македония и изнасял лекции в медицинските им институти /1989-1997/.
Акад. Владимиров е бил и: член на Българското дружество по ортопедия и травматология от 1970 г., а от 2010 г. е негов почетен член, Национален делегат към Европейската федерация на националните асоциации по ортопедия и травматология /1989/, почетен член на Югославската асоциация по ортопедична хирургия и травматология /1990/,член е на Европейската асоциация по детска ортопедия /1995/ и на Международната асоциация по ортопедична и травматологична хирургия /1996/ член и научен секретар на Специализирания научен съвет по хирургични заболявания при ВАК /2004/, член на Комисията за лечение в чужбина /1990-2008/, член на Академичното настоятелство на Българската национална академия по медицина /1995-2003/, член на Технико – икономическия съвет на МА /1991/, член на Националната фармако-терапевтична комисия /1995/, член на Съвета по стандарти и ефективност на диагностично-лечебната дейност на Министерството на здравеопазването за утвърждаване на Национална програма „Медицински стандарти в Република България“ /2008-2010/, член на Експертната комисия за избиране на академици и член кореспонденти на БАН /2007-2009/, академик на Балгарската академия на науката и изкуствата /БАНИ, 2010/, основател и почетен президент е на Българската асоциация по детска ортопедия и травматология и др.
В научната си и научно – приложна лекарска дейност и практика въвежда многобройни съвременни оперативни техники в детската ортопедия и травматология, активен деятел е в организацията за намаляване на вродената и предизвикана дисплазия на тазобедрената става при новородени като разработва и внедрява профилактични гащички, разработва нови оперативни методи, изучава и разработва принципите на оригиналната диелектрична остеосинтеза, създава школа по детска ортопедия и биомеханика на опорно – двигателния апарат към Научния институт по ортопедия и травматология при БАН. Участва като консултант по анатомия и биомеханика при конструирането и производството на първия робот в страната /1977-78/. Основоположник е през 1990 г. и организатор на ежегодните „Дни на българската детска ортопедия и травматология“ с международно участие, която се провежда и днес, както е и организатор и участник в десетки научни форуми у нас и в чужбина.
Борислав Владимиров има над 300 научни публикации, около 60 от които са публикувани в чужбина, свързани с микроциркулацията на елементите на коленната става при норма и различни функционални състояния, електростимулацията при коството срастване, електрофизиологията на костната тъкан и диелектричната остеосинтеза, биомеханиката на вътрешната костна фиксация и локомоцията, профилактиката и лечението на дисплазията на тазобедрената става, адодолесцентната епифизиолиза на бедрената глава, болестта на Пертес, редки синдроми на детската възраст, конгенителни ортопедични заболявания, ендопротезиране на големите стави и др. Многодишен член е на редколегията на сп.“Ортопедия и травматология“.
Участва като автор, съавтор и редактор на монографии, книги, учебници и ръководства. По значими научни трудове са: „Бойчева оперативна ортопедия и травматология“ /2 тома, 1983-88, в съавторство/, „Хирургия, ортопедия и травматология“ /1992//съавтор и редактор/, един от съавторите е проф. д-р Радослав Гайдарски/, „Практически подходи при вродено и предизвикано изкълчване на тазобедрената става при новородени деца“ /1995, автор/, „Хирургични болести“ т.2 /1995, съавтор/, „Decja ortopedija,Beograd“ /1999, съавтор/, „Ортопедия, травматология и ортотика“ /2000, съавтор и редактор/, „Алгоритми за диагностика и лечение на фрактурите на костите на предмишницата и ръката“ /2005, съставител и редактор/, „Ортопедия за общопрактикуващи лекари“ /2009,2012, автор и редактор“, „Ренгенологична морфометрия на тазобедрената става при новородени и деца“ /2009, автор и редактор/.
Признати са му и внедрени 1 патент върху диелектричната остеосинтеза с международно признание, 5 изобретения, 9 рационализации, 3 самостоятелни оригинални оперативни техники, публикувани и в чужди научни списания и 5 научно-учебни филма.
Акад. Борислав Владимиров е носител на престижни награди и отличия – награда на Европейската асоциация по детска ортопедия за оригинална ортопедична техника /1997/, награда на Медицинския факултет София “Проф. Парашкев Стоянов“ за високи постижения в научно-изследователската и преподавателска дейност /2004/, златна значка „За заслуги към българското здравеопазване“ /1979/, отличник на МНЗ /1987/, почетна златна значка за рационализатор /1989/, почетен знак на гр. Петрич /2008/, мъж на годината на Американския биографичен институт /2012/, награда за цялостен принос на Международния биографичен център на Кембридж /2013/ и др.
Пълни биографични данни са публикувани в: Научната слава на България /2009/, Светила на българската медицина /2010/, Алманах на БАНИ /2011/, Голяма енциклопедия България /2011/, Бележити българи на съвременна България /2012/.
Женен е с две деца и внуци.