Проф. д-р Борислав Вълчев Тошев, дхн

Проф. д-р Борислав Вълчев Тошев, дхн е роден на 1 февруари 1943 г. в гр. Белоградчик. Завършва гимназията в родния си град през 1961 г. с пълно отличие и Химическия факултет на СУ ”Св. Климент Охридски” през 1968 г., със специалност „Химия-производствен профил”. През 1975 г. защитава докторската си дисертация на тема „Термодинамика на тънките течни филми”, а през 1976 г. специализира термодинамика в Кралския институт по технология в Стокхолм, Швеция. През 1993 г. става „доктор на химическите науки“ с разработката – „Приложение на омега-потенциала в теорията на капилярността”.
Научните му интереси и преподавателската му дейност са в следните научни области – физикохимия (термодинамика на повърхностите и теория на капилярността), теория и методология на химическото образование, история и философия на химията, университетска/образователна политика и управление, местна история и народознание, устна и писмена научна комуникация, философия на науката, училищно законодателство и учебна документация.
Борислав Тошев е професор и преподавател по физикохимия и колоидна химия в следните ВУЗ – Софийски университет, Шуменски университет, Пловдивски университет и Благоевградски университет. Ръководител е на Катедрата по физикохимия и Учебно-научната лаборатория по химическо образование и история и философия на химията в СУ. Бил е зам. ректор на СУ по научните изследвания и зам. министър на образованието и науката, с ресор „висше образование”.

Има над 300 научни труда, публикации и публицистични материали в специализирани и чуждестранни издания. Бил е или в момента е главен редактор и член на редакционни колегии на 18 научни и популярни списания и периодични издания в България и редица други страни. Той е създател и основен автор на сайта „Белоградчишки ежедневен илюстрован лист“, в който публикува множество исторически и публицистични архивни материали, както и свои творби.

Член е на над 30 научни дружества, обществени сдружения, асоциации и съвети. По настоящем е главен редактор и издател на белоградчишкото списание за история, култура и народознание „Венец“.
Съпругата му доц.д-р Румяна Димитрова Владова работи в Института по генетика на БАН. Имат две деца – Владимир Бориславов Тошев е магистър по химия на СУ и управител на SCS Consulting Ltd; д-р (Lulea Iniversiti of Technologi, Швеция) и Любомира Бориславова Тошева, преподавател в Manchester Metropolitan Universiti, Великобритания.
С решение на ОбС-Белоградчик от 24.07.2014 г. проф.Тошев е обявен за почетен гражданин на общината.