Гл.ас. д-р Бойко Георгиев Неделин

Гл. ас. д-р инж. Бойко Неделин е роден  на 2 декември 1960 г. в гр. Монтана, но детството му преминава в с. Долни Лом, от където е баща му. Син е на к с н Георги Антонов Неделин /виж отделна статия/. Основното си и средно образование завършва в гр. Монтана, а висше във Висшия лесотехническия институт – София през 1985 г., като първенец на випуска Започва работа в Държавно горско стопанство – Чупрене през 1986 г. и същата година печели конкурс за аспирант в института. През 1989 г. защитава дисертация на тема „Възобновяване на буковите гори в Централна Стара планина“ с научен ръководител проф. Власи Власев и получава научната степен „Доктор“. От 1989 г. е асистент, а от 1990 г. гл. асистент в катедра „Лесовъдство“ на ЛТУ-София. От 1997 г. се занимава активно и с частна лесовъдна практика, както и нормотворчество в областта на лесовъдството и опазването на горите и горските терени. От 2004 г. до 2006 г. е сред водещите инициатори и участници в Асоциация „Общински гори“. През периода 2006-2011 г. работи в общинско горско предприятие към община Ихтиман.

Бойко Неделин е автор на 42 публикации и 2 изобретения.

Умира на 25 юли 2015 г.