Гл.ас. д-р Бойко Георгиев Неделин

Роден е на 2 декември 1960 г. в с.Долни Лом. Син е на ксн Георги Антонов Неделин/виж отделна статия/. Основното си и средно образование завършва в гр. Монтана, а висше в Лесотехническия институт-София през 1985 г. Започва работа в Държавно ловно стопанство през 1986 г. и същата година печели конкурс за аспирант в института. През 1990 г. защитава дисертация на тема „Възобновяване на буковите гори в Централна Стара планина“ и получава научната степен „Доктор“. От 1997 г. е гл. асистент в ЛТИ-София. В момента се занимава с частна лесовъдна практика.