Ас. д-р Светлана Руменова Тимофеева е родена на 15 юни 1989 г. във Видин. Средното си образование завършва в ТИХ „Проф. Асен Златаров“- Видин, а висше в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, степен „бакалавър“ по специалността „Стопанско управление“ през 2013 г. и степен „магистър“ по магистърска програма „Управление и развитие на човешките ресурси в стопанския сектор“ през 2014 г. През 2015 г. е приета за докторант в редовна форма на обучение по докторска програма „Икономика и управление3/индустрия/“. През 2018 г. защитава докторската си дисертация на тема „Възможности за развитие на конкурентния потенциал във фармацевтичната индустрия в България“. През 2019 г. година получава трета награда на Четиринадесетия национален конкурс „Млад икономист – 2018“ в раздел „Докторанти“, а през 2021 г. е носител на първо място в същия раздел.

Изпълнявайки задълженията си като докторант, Светлана Тимофеева води семинарни занятия като гост-преподавател в Стопанския факултет на университета.