Родена е на 15 юни 1989 г. във Видин. Средното си образование завършва в ТИХ”Проф. Асен Златаров”- Видин, а висше в Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград, степен “бакалавър” по специалността “Стопанско управление” през 2013 г. и степен “магистър” по магистърска програма “Управление и развитие на човешките ресурси в стопанския сектор” през 2014 г. През 2015 г. е приета за докторант в редовна форма на обучение по докторска програма “Икономика и управление/индустрия/”. През 2018 г. защитава докторската си дисертация на тема “Възможности за развитие на конкурентния потенциал във фармацевтичната индустрия в България”. През 2019 г. година получава трета награда на Четиринадесетия национален конкурс “Млад икономист – 2018” в раздел “Докторанти”

Изпълнявайки задълженията си като докторант, Светлана Тимофеева води семинарни занятия като гост-преподавател в Стопанския факултет на университета.