Ас. Анна Илкова Добричова

Ас. Анна Илкова Добричова е родена  в София, но родовият ѝ корен е от с. Горни лом.  Дъщеря е на проф. Илко Добричов /виж отделна статия/. Тя е преподавател  в Лесотехническия университет.

През 2011 г.  Анна Добричова е зачислена за докторант с тема на дисертацията „Изследване на финансовия механизъм в моделите за управление на горския сектор на България след 1997 г.“

В съавторство издава книгата „Подобряване на икономическия ефект в предприятия от типа на корпоративните групи“ /2015/.