Доц.д-р инж. Александър Цанов Лилов

Роден е на 25 април 1938г. в гр. Кула, където завършва основното си образование. От 1953г. живее и учи в София. През 1966г. завършва ВМЕИ – София, специалност „технология на машиностроенето и металорежещи машини“ и веднага е ангажиран като стажант асистент в катедра „Машинни елементи“ към института. От 1969г. е гл.асистент в катедра „Механично уредостроене“. През 1977г. специализира медицинска техника в Москва, СССР. През 1987г. защитава дисертация/к.т.н./ на тема „Задвижващи механизми за медицински инфузионни помпи“. През 1989г. е избран за доцент по точно уредостроене/основи на проектирането на уредите/. От 1993г. е ръководител на катедра „Прецизна техника и уредостроене“.
Основните области на научната и преподавателската му дейност са: точно уредостроене, медицинска техника, машинни елементи, техническа механика, основи на проектирането и елементи и механизми на прецизна техника и др.
Учебни издания – „Техническа механика“/1984/, „Ръководство за лаборатарни упражнения по елементи на уредите и машините“/1974/, „Основи на проектирането на уреди“/1999/, „Ръководство за лабораторни упражнение по основи на проектирането на уреди“/1999/.
Сред знаковите изобретения на доц.Александър Лилов са: „Жироскопичен метод за за получаване на пулсираща механична енергия“/1972/, „Устройство за технологичен контрол на полупроводникови структури“/1983/, „Очна микрохирургична иригационна и аспирационна уредба“/1987/ и др.
Носител е на наградата „София“ за наука и технически прогрес за 1994г.
През 2005г. се пенсионира, но продължава да чете лекции в Машиностроителния факултет и Факултета по комуникации.