Цвятко Цветков е роден на 6 август 1915 г. в с. Джурилово /дн. Нивянин/, Врачанска област, но когато е 5 годишен семейството му се премества във Видин, където баща му е военнослужещ. Средното си образование завършва във Видинската гимназия /1935/ и още като ученик проявява засилен интерес към физиката и астрономията – прави метеорологически наблюдения в местната военна станция  и по негова инициатива в двора на гимназията е построена метеорологическа клетка, наблюденията от която продължават много години, участва активно в кръжока по астрономия, изнася реферати и участва със статии по астрономия в ученическия вестник „Млад бдинец“.  Поради липса на средства пропуска една година и работи като книжар и преподавател на частни уроци по физика и математика и дискриптивна геометрия. Висшето си образование завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Физика и математика“ /1940/ и за да се издържа отново е частен учител, келнер в студентския стол и продавач на списания, сборници, учебници и учебно – помощна литература. Ангажиран е и като настоятел на физико – математическото списание „Развитие“. След дипломирането си учителства в Смолянско, Новозагорско и гр. Битоля, Македония. Завръща се във Видин през 1943 г. и е назначен за учител в Мъжката гимназия, където се и пенсионира през 1976 г. В гимназията организира и ръководи кръжоци по физика, астрономия, атеизъм и киномеханика, а много от неговите ученици участват в национални и международни олимпиади и състезания, носят престижни награди и превръщат в своя професия и съдба научните дисциплини, по които им преподава и към които ги приобщава техният учител, а на научна работа се посвещават Цветана Бузова, Олга Грозданова, Петя Динева /виж отделна статия/ и Илия Паунов /виж отделна статия/

Цвятко Цветков е и всеотдаен общественик и публицист. Още през 1937 г. става активен член на БЗНС, за което е вътворяван в Дирекцията на полицията – София. Избиран е за председател  на учителската земеделска секция към Околийското дружество на работниците в просветата. През 1945 г. е избран за член на Управителния съвет на читалище „Цвят“, а по късно и за негов председател в продължение на 16 години. В продължение на повече от 20 години е избиран за околийски и градски съветник, бил е и председател на Дружеството на физиците от 1971 г., член – секретар и председател на Постоянната комисия „Просвета и култура“ при Градски народен съвет – Видин, член на пленумите на Градския съвет за изкуство и култура и на Окръжния съвет за българско – съветска дружба и член на астрономическия съвет при обсерваторията в гр. Белоградчик. Едновременно с обществените си ангажименти той публикува множество научни и популярни статии по астрономия, овладяването на космоса, методически и читалищни въпроси в местни и национални издания.

За своята неуморна и ползотворна дейност е награден с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен 1963 г. и първа степен 1970 г., със златна значка за отлична читалищна дейност /1960/ и със званието „Отличник на комитета за наука и изкуство“. През 1975 г. по случай неговата 60 годишнина е организирана внушителна юбилейна вечер от неговите възпитаници и видинската общественост.

Умира на 23 март 1991 г. във Видин.

За повече информация виж ДА – Видин, Ф – 1044.