Ст.н.с.IIст. ктн Стоян Иванов Вълчев

Роден е на 10 декември 1939г. в с.Толовица. Завършва Висшия институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство, Русе. През периода 1963-65г. работи като инженер в управление „Земеделие“ – Ямбол. През 1979г. защитава дисертация и му е присъдено научно звание „кандидат на техническите науки“, а през 1981г. става старши научен сътрудник II степен.
Работи основно в областта на механизацията на зеленчукопроизводството.
Автор е на множество публикации, изобретения и рационализации.