Доц.д-р инж. Петър Николов Томов

Роден е на 27 юни 1935г. в с.Салаш. През 1960г. завършва ВТУ“А.Кънчев“ – Русе, специалност „селскостопанско машиностроене“ и започва работа като конструктор в НИМЕСС. През 1961г. е назначен за преподавател, а от 1967г. за старши преподавател във ВА“Г.С.Раковски“ – София. Същата година защитава докторската си дисертация на тема „Исследование процеса и повышение производительности алмазного шлифования труднообработваемых материалов“ в СТАНКИН, Москва, СССР. През 1972г. става главен асистент в катедра ТМММ при ВМЕИ – София, а през 1976г. е избран за доцент по металорежещи машини и технология на машиностроенето. От 1996г. е доцент в катедра „Машиностроене“ на ТУ-София – Филиал Сливен.
Основните области на научната и преподавателската му дейност са: металорежещи машини и технология на машиностроенето, обработване чрез рязане, дидактика на висшето образование.
Автор е на множество публикации и на учебното издание „Металорежещи машини и технология на машиностроенето“ /1987,1999/.