Н.с. Митко Илиев Лачев

/1957-2002/
Роден е на 7 ноември 1957г. в с.Градец. Основното си образование завършва в родното си село, а средно в ПГ“Димитър Благоев“-Видин през 1975г., но се дипломира през 1976г. През периода 1975-1978г. е хоноруван сътрудник на Окръжен исторически музей-Видин и отбива редовната си военна служба. От 1978г. до 1981г. работи като стругар в Стопански химически комбинат – Видин., а от 1981г. до 1982г. е екскурзовод на крепостта „Баба Вида“. През 1982г. е приет за студент в Духовната академия, която завършва през 1987г. с дипломна работа на тема „Видинската епархия през Възраждането“. След дипломирането до края на живота си е научен сътрудник в Църковно историческия и архивен институт при Българската патриаршия. През 1989г. започва проучването на историята на църквите и манастирите от Видинска епархия за написване на дисертационен труд, който остава незавършен.
Митко Лачев е е от типа енциклопедични учени. Научните и изследователски интереси обхващат широк диапазон от праистория до нова българска история. Има познания и търсения в археологията и етнографията. Колекционира монети, книги, снимки и старинни художествени изделия. Голяма част от находките си предава на Окръжен исторически музей-Видин и Национален исторически музей-София. Участва активно в разкопките на праисторическото селище край родното си село Градец. Краеведческите му интереси се изразяват в многобройни изследвания върху фолклора, езика и историческите паметници на Градец и Видинска област. В годините прекарани във Видин е председател на нумизматичната организация „Цар Иван Срацимир“. Известен е и като експерт в нумизматично дружество „Г.С.Раковски“- София и е носител на юбилеен медал за заслуги към родната нумизматика. Създава и солидна база данни за свещенослужителите от Видинската епархия.
Крупни научни трудове, в които М.Лачев е съавтор са „Обявления за български възрожденски издания“/1999/ и „Книга на книгите“/2004/. Десетки са публикациите му в списанията „Български месечник“, „Известия на музеите в Северозападна България“, „Известия на държавните архиви“, „Духовна култура“, „Отечество“, „Изкуство и т.н., както и въ вестниците „Църковен вестник“, „Репортер“, „Демокрация“, „Народна трибуна“, „Бъдин“, Червено знаме“ и др. Участва като консултант при съставянето на „Речник на селищните имена и названия на административно-териториални единици по българските земи през ХV-XIX век“.
През 2007г. излиза сборник в памет на Митко Лачев „История и книгите като приятелство“ със съставители проф.Надя Данова и колектив, а през 2010г. Държавен архив – Видин публикува документалното издание „Тефтер на делата: протоколна книга на Видинската църковно-народна община 1870-1880г.“, на което Митко Лачев е един от съставителите.
През 2008г. със свое решение №176, Протокол 10/14.10.2008г. Общински съвет-Видин присъжда на Митко Илиев Лачев званието „Почетен гражданин на Видин“ за приноса му към проучването и популяризирането на историята на Видинския край.
Умира на 16 юли 2002г. в София.
За повече информация виж ДА-Видин, Ф-1217.