Кгмн д-р Любен Антонов Иванов

Кгмн д-р Любен Антонов Иванов е роден на 19 февруари 1915 г. във Видин. Средното си образование завъшва в Русенската гимназия през 1934 г., а висшето в Софийския университет „Св.Климент Охридски“, сециалност „Естествени науки“ през 1938 г. През 1943 г. защитава дисертация и става доктор на естествените науки, а през 1957 г. и кандидат на геолого-минералогичните науки.
От 1939 г. е преподавател към Катедрата по геология и палеонтология в СУ. Научните му интереси и публикации са в областите – регионална геология, инженерна геология и хидрогеология.
Фундаменталните му научни трудове са: „Принос към геологията на западната част от Панагюрската Средногорска ивица между с.Бухово и Саранското поле“, „Геология на Брезово-Драгойновския дял от Източни Родопи“ и др.
Носител е на високи държавни и научни отличия.