Гл.ас. кин Ваня Николова Рачева

Гл.ас. кин Ваня Николова Рачева е родена на 15 януари 1971 г. във Видин. Средното си образование завършва в родния си град през 1989 г., а висше през 1995 г.в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, със специализации „История на България“ и „История на Византия и балканските народи“ и след защита на дипломна работа на тема „Идеята за автономия в политическото Възраждане на българите от първата половина на ХIХ век“. През периода 1996-2002 г. работи като учител по история в държавни и частни училища и като хоноруван асистент по история на българското възраждане в СУ. От 1998 г. до 2001 г. е редовен докторант в катедра „История на България“ и защитава дисертация на тема „Покровителство, автономия, суверенитет – политическата култура на възрожденския елит от първата половина на ХIХ век“. През 2001-2003 г. работи като главен експерт в Комисия за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб. През 2004 г. става асистент по история на Българското възраждане, Катедра „История на България“ на ИФ при СУ.
Ваня Рачева води лекционни курсове и семинарни занятия по дисциплините – „История на Българското възраждане“, „Политики на границата на ХIХ век“ и др.
Научните й интереси са в областите – политическа и социална история на българите и Балканите през ХIХвек, руско-български и сръбско-български отношения през Българското възраждане, формиране на междудържавни и междуетнически граници в периоди на национално изграждане, митотворчество и национални герои и ролята на хуманитаристиката за мултиплицирането им и др.
В съавторство участва в написването на български и английски на 9 научни труда, сред които на български език излиза „Балканските измерения на фамилията Мустакови“ /2008/. Съавтор е в сборниците “Софроний Врачански – книжовник и политик от Новото време“ /2013/, „Изследвания и материали за Видин и региона“ /т.2/2013/, „Изследвания и материали за Видин и региона“ /т.3/2013/. Над 40 са статиите и студиите ѝ отпечатани в наши и чужди специализирани издания, а повече от 30 са докладите й пред различни форуми по въпроси от възрожденската история.
Член е на Българското общество за проучване на ХVIII век.