Гл.ас. д-р Ваньо Цветанов Георгиев

Роден е на 27 март 1961г. в с.Покрайна. Средното си образование завършва във Видинската математическа гимназия през 1978г., а висше в във Физическия факултет на Пловдивския университет „П.Хилендарски“ през 1982г. по специалността „Физик, учител по физика с допълнителна специалност по математика“. През периода 1983-1985г. е учител по физика в ЕСПУ-Дреновец и СПТУ по индестриално строителство – Видин. От 1985г. до 2008г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент по физика в катедра „Математика и физика“ на Аграрен университет – Пловдив. След 2008г. е главен асистент по информатика към катедра „Информатика, визуални изкуства и комуникации“ на Висшето строително училище „Любен Каравелов“- София. През 2015г. става доцент.
Доц. Ваньо Георгиев има научни интереси в сферата на информационните технологии, математическата статистика, приложната физика, софтуерните продукти и програмирането. Той преподава по дисциплините 2D компютърно проектиране, архитектурно компютърно проектиране, информатика, компютърни растерни изображения, компютърни технологии и др.
Автор е на повече от 30 научни публикации и учебни пособия.