Гл.ас. д-р Юри Цветанов Ценков

Гл.ас. д-р Юри Цветанов Ценков е роден на 21 март 1984 г. във Видин. Родителите му са лекари. Средното си образование завършва в Гимназията с преподаване на чужди езици – Видин, а висше в УНСС – София, където през 2006 г. придобива образователна степен бакалавър, специалност „Икономика и управление“, а през 2007 г. степен магистър със специализация „Корпоративна сигурност“. Още по време на магистратурата си започва работа в „Институт по паралелна обработка на информацията“ /по-късно „Институт за информационни и комуникационни технологии“/ при Българската академия на науките. През 2008 г. започва докторантурата си в УНСС, катедра „Национална и регионална сигурност“ по научна спеиалност „Икономика и управление“ и през 2013 г. защитава докторската си дисертация на тема „Управление на риска при проекти за развитие на въоръженията“. Още през 2009 г. започва и преподавателската си дейност в катедра „Национална и регионална сигурност“ към факултета  „Икономика и инфраструктура“ при УНСС-София. През 2022 г. е назначен за директор на Центъра за изследователски и образователни проекти /ЦИОП/ на УНСС.

Гл. ас. д-р Юри Цветанов Ценков преподава и развива научната си дейност в дисциплините – Управление на иновациите и инвестициите, Устойчиво развитие, Управление на инвестициите в сектора за сигурност и отбрана, Управление на проекти, Управление на риска и т.н.

Още по времето на докторантурата си участва в различни проекти, първият от които е по програмата на НАТО „Наука и мир“, има в научната си биография и Международен проект в сферата на сигурността с тогавашното Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, както и проекти с Министерството на отбраната.

Има над 30 публикации, част от които в индексирани издания с импакт фактор и участие в десетки научни проекти, както с национално финансиране, така и с финансиране от НАТО и ЕС.

Паралелно с научната си дейност в УНСС през 2012 г. Юри Ценков регистрира и своя фирма в консултантската сфера, която е реализирала над 150 проекта за модернизация и внедряване на иновации в производствени предприятия в различни сектори на българската икономика.