Проф. д-р Андрей Боянов Захариев

Проф. д-р Андрей Боянов Захариев е роден  на 19 март 1971 г. във Видин. Завършва висшето си образование в Стопанска академия “Д.А.Ценов“ – Свищов през 1995 г. и веднага записва доктурантура в академията, която завършва през 1998 г. с дисертация в областта на инвестициите и човешкия капитал. От 1999 г. до 2011 г. неотменно е секретар Учебно – методично осигуряване и акредитация на Магистърска програма “Финансов мениджмънт“. През 1999 г. става асистент в катедра „Финанси и кредит“ и защитава докторската си дисертация, като едновременно е и научен секретар на катедрата и координатор на Център за дистанционно обучение. През 2000 г. става главен асистент, а от 2001 г. до 2012 г. е доцент. В същия период е и директор на Център за магистърско и дистанционно обучение, зам. ректор „Магистърско обучение и доктурантура“ и зам. председател на Общото събрание. От 2012 г. е професор с хабилитационен труд в областта на фискалната децентрализация и финансовото управление на българските общини, ръководител на катедра „Финанси и кредит“ и ръководител на Магистърска програма “Financial Management(in English).
През периода 2003 – 2007 г. е председател на Общински съвет – Свищов, а през 2004 г. председател на Еврорегион „Дунав юг“. От 2004 г. до 2008 г. е председател на Националната асоциация на действащите председатели на общински съвети в България, а от 2007 до 2011 г. е втори мандат  общински съветник.

Проф. Андрей Захариев е научен ръководител на 10 успешно защитили докторанти от България и един от Япония и продължава да се ангажира с докторанти у нас и в чужбина.
Участвал в 15 проекта с обществена и научна значимост.
Автор е на 4 и съавтор на една монографии, на 15 студии, над 20 статии, повече от 40 доклада, 20 учебника и 6 учебни помагала. Сред специалистите с особена популярност се ползват монографиите – „Финансово управление на човешките ресурси“ /1998/, „Философия на дефицитното финансиране“ /2000/ и Фискална децентрализация и финансово управление на общините в България“ /2012/, студиите – „Икономически растеж по време на криза….“ /2012/, „Мониторинг и анализ на дълга и дълговата криза“ /2015/, „За ефективната фискална политика в отворената икономика на ЕС“ /2015/ и „Глобалния валутен пазар и резервните валути…..“ /2015/ и учебниците – „Общински финанси“ /2000/, „Финансов анализ“ /2002/, „Управление на дълга“ /2003/, „Техники по проектно финансиране“ /2012/, „Финанси“ /2012/, „Методика на написване на дипломна работа“ /2013/, „Митнически режими“ /2014/, „Международни финанси“ /2014/ и „Валути и валутни сделки“ /2014/.
Владее и ползва в научната и преподавателската си дейност руски, английски, френски, румънски и сръбски език.