Гл.ас. Цеко Стайков

Ас. Цеко Стайков е роден в гр. Димово. Преподавател по информатика в СУ.