Проф. инж. Цветко Стоянов Христов

Проф. инж. Цветко Стоянов Христов е роден на 15 март 1915 г. в гр. Кула, където завършва основното си и средно образование. През 1941 г. завършва Агрономическия лесовъден факултет на Софийския университет, но се дипломира след едногодишен стаж през 1942 г. Работи като архивар в петричкия район и таксатор в Бюрото за измерване на горите. През 1945 г. спечелва конкурс за асистент по лесовъдство, а през 1947 г. е изпратен на специализация по химична технология на дървесината в Чехословакия. При завръщането си през 1950 г. е хабилитиран и назначен за доцент по същата дисциплина и за декан на Лесовъдния факултет. През 1951 г. е назвачен за зам. ректор на ССА “Георги Димитров“- София, като едновременно ръководи и новооткритата катедра „Химична технология на дървесината“. Катедрата заедно с персонала е преместена през 1954 г. към новооткрития Висш химико-технологичен институт – София. През 1958 г. е назначен за зам. ректор на ВХТИ. През 1962 г. става професор. От 1965 г. до 1969 г. работи по съвместителство като директор на новооткрития Научно изследователски институт по целулозно-хартиената и лесохимическа промишленост.
Проф. Цветко Христов има над 110 научни публикации – монографии, книги, учебници, статии и научни съобщения. Съавтор е на знакови книги като „Дъбилни суровини“ /1955/ и „Производство на целулоза и хартия“ /1963/ и учебниците за студенти и специализанти „Химия на дървесината и целулозата“ /1968/ и „Технология на целулозата“. Автор и на няколко учебника за техникумите по дървопреработване.
Притежава над 30 авторски свидетелства за научни открития и внедрявания и патенти както у нас така и от СССР, ЧССР, Полша, ГДР, Канада, Индия, Австрия, Италия и Египет.
За активната научно изследователска и преподавателска дейност и обществено-политическите си заслуги проф. Христов е удостоен с високи държавни и научни отличия. Носител е на ордените – „9 септември“ I степен /1965/, „Кирил и Методий“ I степен /два пъти/ и „Червено знаме на труда“ /1975/. През 1983 г. е удостоен със званието „Заслужил деятел на науката“.
Дъщеря му Палмина Цветкова Стоянова /виж отделна статия/ е завършила МГУ в СССР, омъжена е в Судан и е преподавател в Хартумския университет.
За повече информация за проф. Цветко Стоянов Христов виж ДА Видин, Ф-1010.