Проф. Цветан Константинов Йончев, дин

Проф. Цветан Константинов Йончев, дин е роден през 1933 г. в с. Кошава. През 1951 г. завършва ВИИ “Карл Маркс“ със специалност „Икономика и организация на търговията“. Избран е за асистент, а по-късно става старши и главен асистент в института. През 1967 г. специализира в Инженерно-икономическия институт в Москва. Същата година защитава и кандидатската си дисертация на тема „Моделиране на потреблението“. През 1973 г. е избран за доцент. Докторската си дисертация на тема „Проблеми на качествения растеж на вътрешната търговия“ защитава през 1988 г. През 1991 г. спечелва конкурс за професор в УНСС. През периода 1976-1983 г. е декан на факултет, а през периода 1990-1992 г. е ръководител на катедра.
Проф. Цветан Йончев чете лекционни курсове по анализ на търговската дейност, планиране на търговската дейност и финансов мениджмънт.
В научната му дейност интересите му са насочени към – планиране и анализ на търговската дейност, финансов мениджмънт, математически методи и модели на управление на риска и др.
Сред публикациите му се открояват трудовете – „Икономически анализ на търговската дейност“ /1984/, „Моделиране на потребителското търсене“ /1988/, „Планиране и анализ на стопанската дейност на търговските фирми“ /1998/, „Финансово състояние на фирмите в България“ /1999/, „Приложение на математическите методи и модели в търговията“ /2004/, „Управление на риска. Учебник“ /2007/ и др.
Ползва руски и френски език.