Ст.ас. д-р Цветана Павлова Желязкова

Ст.ас. д-р Цветана Павлова Желязкова е родена на 8 май 1944 г. в с. Градец. През 1972 г. завършва СУ “Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“. През 1974-1977 г. е редовен аспирант по български език във Факултета по славянски филологии. От 1975 г. е хоноруван асистент в СУ, от 1979 г. е асистент, а от 1981 г. старши асистент. След защита на дисертация през 1977 г. и е присъдена научната степен кандидат на филологическите науки.
Основните й научни интереси са в областта на морфологията и синтаксиса на съвременния български език.
Сред публикациите й се открояват: „Семантично-граматична функция на удължените ударени гласни в българския книжовен език“, „За сложните думи в съвременния български език“, „Сложните прилагателни имена в съвременния български език“ и др.