Ст.ас.кфн Цветана Павлова Желязкова

Родена е на 8 май 1944г. в с.Градец. През 1972г. завършва СУ“Св.Климент Охридски“ специалност българска филология. През 1974-1977г. е редовен аспирант по български език във Факултета по славянски филологии. От 1975г. е хоноруван асистент в СУ, от 1979г. е асистент, а от 1981г. старши асистент. След защита на дисертация през 1977г. и е присъдена научната степен кандидат на филологическите науки.
Основните й научни интереси са в областта на морфологията и синтаксиса на съвременния български език.
Сред публикациите й се открояват: „Семантично-граматична функция на удължените ударени гласни в българския книжовен език“, „За сложните думи в съвременния български език“, „Сложните прилагателни имена в съвременния български език“ и др.