Доц. д-р Тошо Митов, дм, чл.кор. на БАНИ е роден през 1949 г. във Варна, но родовият му корен е от с. Киреево, от където е баща му, който се преселва в морската столица през 1945 г. поради политически репресии. Тошо Митов завършва средното си образование през 1967 г. в Немската езикова гимназия в гр. Бургас, а висше през 1973 г. в Медицински университет – Варна. Още през следващата година спечелва конкурс за асистент в катедрата по очни болести в същия университет, а през 1979 г. завършва специализацията си по същата дисциплина. От 1979 г. до 1982 г. специализира и в Научно-изследователския институт „Филатов“ в гр. Одеса, Украйна и защитава докторската си дисертация на тема „Влияние на подбора на донора и репициента върху динамиката и характера на преживяване на роговия трансплант“, с научен ръководител проф. Георгиладзе. Специализирал е и в Израел, Франция и Германия. През 1988 г. е избран за доцент. От 1992 г. до 2001 г. е ръководител на Катедра по очни болести в МУ – Варна. През 2000 г. е сред създателите на първия очен център „Света Петка“ във Варна. През 2006 г. са открити втория очен център във Варна и лазерния очен център в гр. Пловдив, а през 2008 г. и 2011 г. и очните центрове във Велико Търново и Благоевград. Доц. Митов е обучил почти всички специалисти работещи в тези очни клиники и центрове, както и на много специалисти по очни болести практикуващи в България и чужбина. От 2019 г. е председател на ЛКК по очни болести при РЗИ – Варна.

Професионалните му и научни интереси и преподавателски дисциплини са в областите – хирургия на преден очен сегмент, трансплантация и консервация на роговица, рефлактивна хирургия, техника на кератопластика, лазерно лечение на очни заболявания и др.

Автор е на над 120 публикации в български и чужди издания. Съавтор е на 5 монографии и е главен редактор на „Референтен бюлетин по офталмология“.

Доц. д-р Тошо Митов членува в Българското дружество по офталмология, Североизточното дружество по офталмология, Асоциацията по катарактална и рефлактивна хирргия, Американската академия по офталмология, Европейската асоциация по катарактална и рефлактивна хирургия, Европейската асоциация по очни инфекции „Евроретина“, Съюзът на германскитеофталмолози и други професионални и браншови организации.