Гл.ас. Тодор Захариев Петков

Роден е през 1941г. в с.Видбол/дн.гр.Дунавци/. Завършва Видинската гимназия и Физико-математическия факултет на СУ“Св.Климент Охридски“ специалност математика.
Дълги години е асистент по математика в Свищовския университет.
Брат му Петко Захариев Петков е роден през 1936г. Завършва Видинската гимназия и Висшия инженерно-строителен институт – София. Дълги години е зам.председател на Окръжния народен съвет – Пловдив по строителството. Предполага се, че също е имал научна степен.
Тодор Захариев умира през……………в гр.Дунавци.