Гл.ас. инж. Тамара Христова Илиева-Цветкова

Гл.ас. д-р инж. Тамара Христова Илиева-Цветкова е родена в гр. Видин през 1984 г. През 2007 г. завършва висшето си образование в Геодезическия факултет на УАСГ-София със специалност „Инженер-геодезист“, а през 2015 г. магистратура в УНСС с придобита специалност „Рекламен мениджмънт“. От 2011 г. е асистент в катедра „Геодезия и картография“ към Геодезическия факултет на УАСГ. През 2019 г. защитава докторската си дисертация на тема „Изследване върху точността и ефикасността на методите за ГНСС позициониране в реално време“.
Тамара Илиева води лекционни курсове и упражнения по специалностите – „Геодезия“, „Управление на проекти“, „CAD системи“, „Геоинформатика“, „Математическа обработка на геодезическите измервания“ и др.
Научните й интереси са в областта на – технологии и методологии за извършване на ГНСС и класически геодезически измервания, обработка и анализ на резултати от геодезически измервания, референтни, координатни и височинни системи, координатни преобразувания и трансформации и т.н.
Гл.ас. Тамара Илиева членува в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на инженерите по геодезия.
Участник е в няколко значими научно-изследователски проекта и в екипите извършили проектирането и строителството на – „Геодезическо заснемане и създаване на работна геодезическа основа на трасето на газопровод „Южен поток“, „Автомагистрала „Марица“ ЛОТ 2“, „Цифрова ортофотокарта на Република България“, „Рехабилитация на бул. “Владимир Вазов“- София“ и др.
Има няколко публикации в специализирани издания, като по значими са „Комуникационни протоколи и формати за пренос на данни, използвани при кинематични ГНСС измервания в реално време“, Годишник на УАСГ /2013/ и „Точност на площите на землищата от кадастралната карта, при трансформиране от координатна система 1970 г. в „Българска геодезическа система 2005“, Годишник на УАСГ /2014/. Съавтор е на „Ръководство за работа с тотални станции“ /2017/.
Владее и ползва английски и руски език.